Rodinná mediácia

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

S cieľom uľahčiť uplatňovanie alternatívnych spôsobov riešenia sporov prijala Lotyšská republika zákon o mediácii (Mediācijas likums – účinný od 18. júna 2014).

Model mediácie odporúčaný súdom v občianskoprávnych konaniach nadobudol účinnosť 1. januára 2015. Sudcom sa ukladá povinnosť ponúknuť účastníkom konania možnosť mediácie na vyriešenie sporu v rôznych štádiách konania (po otvorení veci, pri príprave veci na súdne konanie a na predbežnom vypočutí o veci, ako aj počas súdneho konania, a to až do skončenia preskúmania vo veci samej).

Na podporu mediácie ako spôsobu riešenia sporov sa realizuje viacero projektov:

1. Projekt – Bezplatná mediácia v rodinných sporoch

Rada certifikovaných mediátorov (Sertificētu mediatoru padome) začala 1. januára 2017 vykonávať program „Mediácia v rodinných sporoch“, v ktorom pokračuje aj v roku 2023. V rámci tohto programu, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu, sú fyzické osoby oprávnené na štátnu podporu umožňujúcu absolvovať päť bezplatných stretnutí s certifikovaným mediátorom s cieľom vyriešiť nezhody medzi rodičmi, ktoré sa dotýkajú aj záujmov detí, a nájsť spôsoby, ako medzi členmi rodiny zlepšiť vzťahy. V rámci projektu sa poskytuje štátna podpora na prvých päť mediačných stretnutí (každé v trvaní 60 minút) pod vedením certifikovaného mediátora, ktoré sú pre účastníkov konania bezplatné. Ak sa spor po piatich stretnutiach nevyrieši, náklady na ďalšie služby si už hradia účastníci konania. Na posúdenie oprávnenosti osoby je potrebné obrátiť sa na certifikovaného mediátora alebo na Radu certifikovaných mediátorov (Sertificētu mediatoru padome). Informácie o projekte sú dotknutým osobám sprístupnené prostredníctvom súdov a sú postúpené miestnym orgánom, poskytovateľom sociálnych služieb, súdom pre rodinné veci atď.

Ak chcete požiadať o službu rodinnej mediácie, obráťte sa na certifikovaného mediátora zúčastneného na programe, ktorého ste si vybrali, alebo ak sa na výbere mediátora nemôžete dohodnúť, obráťte sa na Radu certifikovaných mediátorov zaslaním e-mailu na adresu smp@smp.lv alebo telefonicky na čísle 28050777.

Viac informácií o programe je k dispozícii tu.

2. Poradenstvo

Každý, kto má záujem, môže požiadať Radu certifikovaných mediátorov o poradenstvo v oblasti mediácie a jej uplatňovania zaslaním e-mailu na adresu smp@smp.lv alebo telefonicky na čísle +371 28050777.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.