Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

S cieľom zjednodušiť uplatňovanie alternatívnych spôsobov riešenia sporov Lotyšská republika prijala zákon o

mediácii (účinný od 18. júna 2014).

Model mediácie odporúčaný súdom v občianskom súdnom konaní nadobudol účinnosť 1. januára 2015. Sudcom sa ukladá povinnosť ponúknuť stranám možnosť mediácie na vyriešenie sporu v rôznych fázach konania (po začatí konania, v rámci prípravy prípadu na súdne konanie a v prejudiciálnom konaní, ako aj počas súdneho konania až po ukončenie preskúmania podstaty veci).

Na podporu mediácie ako spôsobu riešenia sporov sa realizuje niekoľko projektov:

1. Bezplatné mediačné konzultácie, známe aj ako „mediačné stoly“, ponúkané na súdoch Radou certifikovaných mediátorov (určené pre rodinné spory, ale nielen pre ne).

Od 15. septembra 2016 ministerstvo spravodlivosti spolu s Radou certifikovaných mediátorov realizuje pilotný projekt, v rámci ktorého každý, kto podal žiadosť o riešenie občianskoprávneho sporu na súde, má možnosť získať bezplatnú konzultáciu s certifikovaným mediátorom v trvaní jednej hodiny. Bezplatné konzultácie certifikovaných mediátorov odporúčané súdmi sú dostupné na viacerých súdoch v Rige a v celom Lotyšsku. Počas konzultácie s certifikovaným mediátorom poskytovanej v rámci projektu zúčastnené strany sporu získajú informácie o podstate, postupe a podmienkach procesu mediácie a posúdi sa možnosť riešenia konkrétneho sporu prostredníctvom mediácie.

2. Projekt – bezplatná mediácia v rodinných sporoch

Od 1. januára 2017 môžu jednotlivci získať štátnu podporu v rámci programu štátneho rozpočtu – možnosť zúčastniť sa na piatich bezplatných stretnutiach s certifikovaným mediátorom na účely riešenia sporov medzi rodičmi, ktoré majú vplyv na záujmy detí, a hľadania spôsobov na zlepšenie vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. V rámci projektu sa poskytuje štátna podpora na prvých päť mediačných stretnutí (v trvaní 60 minút), ktoré vedie certifikovaný mediátor a ktoré sú pre strany sporu bezplatné. Ak sa spor nevyrieši na týchto piatich stretnutiach, náklady na ďalšie služby by mali pokryť strany sporu. Oprávnenosť osoby posúdi certifikovaný mediátor alebo Rada certifikovaných mediátorov. Informácie o projekte sa dotknutým osobám poskytujú prostredníctvom súdov a posúvajú sa na obce, sociálne služby, rodinné súdy atď.

Cieľom projektu je poskytnúť pomoc 300 párom, čo rodičom s deťmi umožní riešiť rodinné spory a nezhody preskúmavané súdom, ako aj tie, ktoré súdu ešte neboli predložené. Projekt sa konkrétne zameriava na podporu manželstiev alebo prinajmenšom na riešenie sporov takým spôsobom, ktorý umožňuje zachovať rešpekt medzi rodičmi dieťaťa a ich schopnosť ďalej navzájom komunikovať s cieľom spoločne sa dohodnúť na rôznych záležitostiach týkajúcich sa každodennej starostlivosti, výchovy a vzdelávania dieťaťa.

Zoznam certifikovaných mediátorov zapojených do projektu je k dispozícii na odkaze: http://sertificetimediatori.lv/

Posledná aktualizácia: 03/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.