Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Právna úprava

Mediácia v rodinných veciach sa riadi zákonom z 24. februára 2012 o mediácii v občianskych a obchodných veciachnariadením veľkovojvodstva z 25. júna 2012, v ktorom sa stanovuje postup schvaľovania do funkcie súdneho mediátora a mediátora v rodinných veciach, program osobitnej odbornej prípravy v oblasti mediácie a poskytovanie bezplatného informačného stretnutia.

V článku 1251-1 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku sa vymenúvajú veci, v ktorých môže sudca navrhnúť stranám „mediáciu v rodinných veciach“. Ide o tieto veci:

  • rozvod, rozluka, zrušenie registrovaného partnerstva vrátane vysporiadania a rozdelenia spoločného vlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva,
  • vyživovacia povinnosť, príspevok na uspokojovanie potrieb rodiny, povinnosť starostlivosti o deti a výkon rodičovských práv a povinností.

Postup

Strany môžu využiť bežnú mediáciu alebo súdnu mediáciu v rodinných veciach. Bežnú mediáciu môže iniciovať ktorákoľvek zo strán bez ohľadu na predmet sporu pod podmienkou, že sa uplatní článok 1251-22 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku, a mimo akéhokoľvek súdneho alebo rozhodcovského konania. Podmienky organizácie postupu mediácie sú stanovené v písomnej dohode podpísanej stranami a mediátorom. S požiadavkou o bežnú mediáciu sa strany môžu obrátiť buď na mediátora schváleného ministrom spravodlivosti, alebo na neschváleného mediátora.

Keď je sudcovi predložený spor týkajúci sa niektorej zo záležitostí uvedených vo vyššie spomenutom článku 1251-1 ods. 2 nového Občianskeho súdneho poriadku, môže stranám navrhnúť možnosť mediácie v rodinných veciach. Sudca nariadi bezplatné informačné stretnutie so schváleným mediátorom alebo s mediátorom oslobodeným od schválenia v Luxembursku za predpokladu, že sú splnené požiadavky, ktoré sú rovnocenné alebo v zásade porovnateľné s požiadavkami v inom členskom štáte Európskej únie v súlade s článkom 1251-3 ods. 1 tretím pododsekom nového Občianskeho súdneho poriadku. Ďalšie stretnutia stoja 57 EUR (suma stanovená nariadením veľkovojvodstva). Sudca určí trvanie mediácie, ktoré nesmie presiahnuť tri mesiace a po vzájomnej dohode strán sa môže predĺžiť. Fyzické osoby, ktoré nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami, môžu získať finančnú pomoc na celý postup súdnej mediácie v rodinných veciach.

Je dôležité poznamenať, že mediačné dohody majú rovnakú dôkaznú silu ako súdne rozhodnutia. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach sú tieto mediačné dohody, či už boli uzavreté v zahraničí, alebo na vnútroštátnej úrovni, vykonateľné v rámci Európskej únie. Úplným alebo čiastočným úradným schválením dohody predsedom okresného súdu sa dohoda stáva vykonateľnou. Pokiaľ ide o mediáciu v rodinných veciach, overí sudca okrem súladu dohody s verejným poriadkom aj to, či dohoda nie je v rozpore so záujmom detí, či spor možno vyriešiť prostredníctvom mediácie a či bol príslušný mediátor na tento účel schválený ministrom spravodlivosti.

Užitočné odkazy:

Zoznam schválených mediátorov

Ministerstvo spravodlivosti (všeobecné informácie o mediácii v občianskych a obchodných veciach)

Posledná aktualizácia: 09/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.