Rodinná mediácia

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Právo upravujúce mediáciu

Uplatniteľným právom na Malte je kapitola 474, a to zákon o mediácii.

Čo je mediácia?

Ak sú partneri vo vzájomnom spore týkajúcom sa rodinných záležitostí, môžu požiadať o pomoc mediátora s cieľom dosiahnuť mimosúdne urovnanie bez začatia formálneho konania na súde. Podľa maltského práva je mediácia povinný krok, ktorý musia partneri absolvovať pred začatím konania o rozluke pred občianskoprávnym súdom (úsek rodiny).

Kto je mediátor a aká je jeho úloha?

Úlohou mediátora je pomôcť stranám dosiahnuť mimosúdne urovnanie. Je to nestranná a nezávislá osoba vymenovaná súdom. V niektorých prípadoch si strany samy vyberú mediátora za poplatok. Všetci mediátori majú odbornú kvalifikáciu na vykonávanie svojej činnosti. Väčšina z nich vykonáva aj činnosť rodinných terapeutov, sociálnych pracovníkov alebo právnikov.

Ak strany predložia svoju vec súdu, mediátor nemôže nikdy na súde podávať svedectvo o veciach, ktoré boli povedané počas mediačného konania.

Kto môže požiadať o mediáciu?

Mediácia sa môže využiť v týchto prípadoch:

  • pri rozluke alebo rozvode (za predpokladu, že v prípade rozvodu manželia žili oddelene najmenej štyri roky),
  • pri poberaní výživného od manželského partnera,
  • pri úprave otázok týkajúcich sa dieťaťa narodeného mimo manželstva, napríklad opatrovníctva, práv navštevovania a platenia výživného,
  • pri zmene zmluvy o rozluke alebo rozvode,
  • pri zmene zmluvy, ktorou sa upravuje opatrovníctvo dieťaťa, práva navštevovania alebo platenie výživného.

Aby mohol jednotlivec žiadať o mediáciu, nemusí byť ženatý (vydatá).

Ako sa mediačné konanie začína a z čoho pozostáva?

Aby sa mohla začať mediácia, zainteresované strany musia podať list adresovaný tajomníkovi súdu so žiadosťou o povolenie začať mediačné konanie. List musí obsahovať mená a adresy oboch strán a aspoň číslo preukazu totožnosti osoby podávajúcej takýto list. Aby bol list platný, nemusí obsahovať podpis právnika. List sa podá na podateľni súdu pre záležitosti rodiny a tento postup je úplne bezplatný.

Meditácia sa môže začať aj oznámením, tento postup sa však používa v prípade, keď sa obe zainteresované strany už zhodujú na väčšine právnych vecí. Oznámenie obsahuje rovnaké podrobné údaje ako list, s tým rozdielom, že strany pripoja aj zmluvu navrhnutú ich právnikmi alebo spoločným notárom. Oznámenie musia podpísať obe strany spoločne so svojím notárom alebo obaja ich právnici a notár.

Po podaní listu je vymenovaný mediátor zo zoznamu vypracovaného súdom. Mediátora si môžu súkromne vybrať aj samotné strany na základe dohody. Mediátor pošle stranám list s konkrétnym dátumom, kedy majú prísť na súd. Stretnutia sa konajú v súkromnej miestnosti iba s mediátorom, a ak si to strany želajú, aj s právnikmi oboch strán. Prítomnosť právnika pri mediácii sa nevyžaduje.

Mediátor preskúma so stranami možnosť dosiahnutia zmieru. Ak sa mediátor domnieva, že existuje nádej na pokračovanie manželstva alebo vzťahu partnerov, môže ich odkázať na poradenské služby, a mediáciu pozastaviť. Ak sa obe strany domnievajú, že manželstvo alebo vzťah nemôže ďalej fungovať, mediátor sa pokúsi stranám pomôcť, aby dosiahli dohodu o svojich deťoch a majetku.

Ak sa stranám podarí dosiahnuť dohodu, mediátor vypracuje a prečíta návrh zmluvy, a ak sú obe strany spokojné s jej obsahom, mediátor formálne predloží zmluvu v registri, aby sa s ňou mohol oboznámiť sudca. Ak sudca zmluvu schváli, strany môžu ísť za notárom, ktorý zmluvu zverejní a urobí ju oficiálnou.

Ak strany nie sú schopné sa dohodnúť, mediácia sa ukončí a strany môžu predložiť svoju vec súdu. Strany musia začať konanie pred občianskoprávnym súdom (úsek rodiny) do dvoch mesiacov od ukončenia mediácie. V prípade, že to nestihnú urobiť v uvedenej lehote, partneri budú musieť nanovo začať konanie prostredníctvom mediácie.

Čo ak jedna zo strán žije v cudzine?

Cezhraničný spor je taký, pri ktorom jedna zo strán má miesto bydliska alebo obvyklý pobyt na Malte a druhá strana má miesto bydliska alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte v čase, keď:

  • sa strany dohodli na použití mediácie po tom, čo spor vznikol,
  • mediáciu nariadil súd,
  • z vnútroštátneho práva vyplynie povinnosť použiť mediáciu alebo
  • v prípadoch, keď súd vydal rozhodnutie alebo príkaz, od dátumu vydania takéhoto rozhodnutia alebo príkazu.

V takom prípade osoba s miestom bydliska alebo obvyklým pobytom v cudzine buď pricestuje na Maltu, alebo splnomocní svojho právnika na Malte, aby ju zastupoval, a potom pricestuje na Maltu už iba podpísať zmluvu o rozluke. Na druhej strane, ak osoba s miestom bydliska alebo obvyklým pobytom na Malte nevie, kde má jej partner bydlisko (napríklad ak odišiel z Malty alebo opustil svojho partnera), musí predložiť mediačný list, v ktorom túto skutočnosť uvedie pod prísahou. List sa okamžite uzavrie a uvedený jednotlivec začne súdny prípad proti opatrovníkom, ktorých neprítomnému účastníkovi ustanoví súd.

Posledná aktualizácia: 11/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.