Rodinná mediácia

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V rámci mediácie riešia účastníci svoje spory spoločne pod vedením nezávislého mediátora. Mediácia sa v zásade uplatňuje v občianskom práve a vo verejnom práve. Táto forma mimosúdneho riešenia sporov má viaceré výhody. Spor sa totiž urovná rýchlejšie než v prípade obrátenia sa na súd. Mediácia je navyše v mnohých prípadoch menej nákladná. Okrem toho prispieva k zachovaniu vzťahu medzi účastníkmi. Účastníci hľadajú riešenie dobrovoľne.

Federácia mediátorov Holandska (Mediatorsfederatie Nederland)

V Holandsku existujú rôzne registre mediátorov. Federácia mediátorov Holandska (Mediatorsfederatie Nederland – MfN) vedie register mediátorov (Register van Mediators, predtým NMI-register). MfN je federácia, v ktorej sú zastúpené hlavné združenia mediátorov Holandska. V registri MfN sú uvedení len mediátori, ktorí spĺňajú starostlivo zvážené kritériá kvality. Holandské orgány používajú normy MfN ako základ pre register mediátorov menovaných z úradnej moci [register Rady pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)]. Na webovom sídle MfN nájdete aj nezávislé informácie o mediácii a mediátoroch v Holandsku.

Medzinárodný register ADR

Okrem toho existuje aj medzinárodný register ADR. Webové sídlo tohto registra umožňuje vyhľadávanie mediátorov a obsahuje aj informácie o témach súvisiacich s mediáciou.

Informácie o mediácii

Holandsko má okrem iného zavedenú iniciatívu s názvom „mimosúdna mediácia“ (Mediation naast rechtspraak). Tá umožňuje súdu (okresnému alebo odvolaciemu súdu), na ktorom prebieha konanie, aby upozornil dotknuté osoby na možnosť využiť mediáciu. Súd môže účastníkom odporučiť aj rodičovské vyšetrovanie, ktoré súbežne s mediáciou takisto umožňuje hľadať možné riešenie problému.

Ďalšie orgány, od ktorých možno získať informácie o mediácii, sú Asistenčná právna služba (Juridisch Loket) a Rada pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Za určitých okolností je možné dosiahnuť (čiastočné) vrátenie nákladov na mediáciu. Ak chcete získať viac informácií o dotovanej mediácii, kliknite sem.

Súvisiace odkazy

Federácia mediátorov Holandska

Medzinárodný register ADR

Justícia – Mimosúdna mediácia

Asistenčná právna služba

Právna pomoc

Rada pre právnu pomoc

Posledná aktualizácia: 09/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.