Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rodinná mediácia

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Postup rodinnej mediácie

Rodinná mediácia je úplne dobrovoľný postup a v Severnom Írsku sa v súčasnosti nevyžaduje, aby sa pred podaním žiadosti na súd uvažovalo o riešení sporu prostredníctvom mediácie. Súdy ju však podporujú a budú nabádať k jej využívaniu vo vhodných prípadoch. Hoci zákon neupravuje postup, ktorý sa má uplatňovať, súdy pravdepodobne povolia odročenie v prípadoch, keď sa zdá, že by sa problémy mohli vyriešiť prostredníctvom mediácie. Strany môžu takisto požiadať súd o to, aby sa dohoda dosiahnutá mediáciou stala vykonateľnou, ako keby to bol príkaz súdu.

V niektorých prípadoch sa môže financovať z verejných prostriedkov. Agentúra pre právne služby v Severnom Írsku uhradila časť nákladov na mediáciu z finančných prostriedkov na právnu pomoc a ministerstvo zdravotníctva, sociálnych služieb a verejnej bezpečnosti v súčasnosti poskytuje finančné prostriedky na predsúdnu mediáciu v rodinných sporoch. Ďalšie informácie možno získať na webovom sídle Family Support Northern Ireland.

Povolanie rodinného mediátora

Odborná príprava ani akreditácia nie sú upravené zákonom. Toto povolanie je samoregulačné a požiadavky na kvalifikáciu a prax sa v jednotlivých pridružených profesijných organizáciách líšia. Ďalšie informácie možno získať na webových sídlach poskytovateľov a v informačnej brožúre s názvom Alternatívy súdneho konania v Severnom Írsku dostupnej na webovom sídle NI Direct.

Posledná aktualizácia: 11/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.