Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediačné konanie v rodinných veciach, veciach rozvodu a rozluky

Mediácia je dobrovoľná, dôverná forma riešenia sporov, pri ktorej sa účastníci konfliktu alebo sporu sami snažia dosiahnuť dohodu za pomoci neutrálneho a nestranného mediátora. O záležitostiach, o ktorých sa diskutuje počas mediácie, rozhodujú účastníci. Záležitosti, ktoré možno takto riešiť, sa môžu týkať: obnovenia manželského spolužitia, stanovenia podmienok rozluky, foriem rodičovských práv a povinností, kontaktu s deťmi, uspokojovania potrieb rodiny, výživného na dieťa a podpory dieťaťa, ako aj majetkových otázok a otázok bývania. Prostredníctvom mediačného urovnania sa môže riešiť aj otázka vydania pasu, výberu vzdelania dieťaťa, kontaktu s príslušníkmi širšej rodiny a/alebo správy majetku dieťaťa.

Výhody mediácie

• Mediácia pomáha znížiť úroveň negatívnych emócií a pochopiť vlastné potreby a potreby druhého účastníka, čím sa zníži psychologická záťaž spojená s konfliktom.

Ako sa vec postúpi na mediáciu?

• Mediáciu možno vykonať pred tým, ako sa vec dostane na súd, alebo až po začatí konania na základe rozhodnutia súdu.

• Mediácia v každom prípade podlieha súhlasu účastníkov.

• Každý účastník môže požiadať o mediáciu v ktorejkoľvek fáze súdneho konania.

Kto rozhoduje o voľbe mediátora?

• Mediátora vyberú spoločne účastníci alebo ho určí súd, a to v prvom rade zo zoznamu stálych mediátorov.

Ako dlho môže mediácia trvať?

• Mediačné konanie, ktoré sa začalo rozhodnutím súdu, by nemalo trvať dlhšie ako tri mesiace, ale možno ho predĺžiť na základe spoločnej žiadosti alebo z akéhokoľvek iného oprávneného dôvodu, ak to uľahčí urovnanie.

Proces mediácie

• Mediátor po prijatí rozhodnutia súdu osloví účastníkov s cieľom stanoviť dátum a miesto stretnutia.

• Mediátor účastníkom vysvetlí pravidlá a priebeh mediačného konania a spýta sa ich, či s mediáciou súhlasia.

• Mediácia je diskusia medzi účastníkmi v prítomnosti mediátora. Môžu sa uskutočniť aj samostatné stretnutia medzi mediátorom a ktorýmkoľvek z účastníkov.

• Účastníci sa môžu rozhodnúť nezúčastniť sa na mediácii.

• Mediácia je dôverná. Mediátor nesmie poskytnúť podrobnosti o mediácii tretím stranám. Zápisnica z mediácie neobsahuje nijaké úsudky ani stanoviská účastníkov.

• Mediátor nesmie pôsobiť ako svedok v súvislosti so skutočnosťami, ktoré sa dozvedel v rámci vykonávania mediácie, pokiaľ ho účastníci nezbavia povinnosti mlčanlivosti.

Aké sú možné výsledky mediácie?

• Mediácia môže viesť k navzájom prijateľnému urovnaniu, ktoré podpíšu účastníci.

• Vo veciach rozvodu alebo rozluky môže mediácia viesť k obnoveniu manželského spolužitia a/alebo k dohode medzi manželmi, prípadne k prijatiu spoločných právnych stanovísk. Tie predstavujú základ vyriešenia veci súdom.

• Mediátor doručí účastníkom kópiu zápisnice.

• Mediátor predloží zápisnicu a prípadné dosiahnuté urovnanie súdu.

• Mediačné urovnanie schválené súdom má rovnakú právoplatnosť ako súdne urovnanie a konanie sa ním končí.

• Súd zamietne urovnanie, ak je v rozpore so zákonom alebo zásadami života v spoločenstve, ak je jeho účelom obísť zákon, ak je zmätočné alebo rozporuplné.

• Ak urovnanie, ktoré bolo vyhlásené za vykonateľné, v skutočnosti nebolo vykonané, možno ho postúpiť súdnemu vykonávateľovi určenému súdom.

• Ak sa nedosiahlo urovnanie, účastníci si môžu uplatniť svoje práva v súdnom konaní.

Aké sú náklady na mediáciu?

  • Náklady na mediáciu znášajú účastníci. Každý účastník zvyčajne uhradí polovicu nákladov, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.
  • Účastník môže požiadať o oslobodenie od nákladov na mediáciu.
  • Bez ohľadu na výsledok veci môže súd nariadiť účastníkovi uhradiť náklady vyplývajúce zo zjavne neodôvodneného odmietnutia zúčastniť sa na mediácii.
  • Ak sa urovnanie dosiahne pred začatím vypočutia na súde, účastníkovi sa nahradí 100 % súdnych trov.
  • Ak sa urovnanie dosiahne za pomoci mediátora v neskoršej fáze konania (po začatí vypočutia na súde), nahradí sa 75 % súdnych trov.
  • Ak sa účastníci konania vo veci rozvodu alebo rozluky zmieria pred súdom prvého stupňa a stiahnu žalobu, nahradí sa 100 % súdnych trov zaplatených pri podaní žaloby na súde. Ak sa účastníci zmierili pred skončením konania pred súdom druhého stupňa, nahradí sa 50 % trov zaplatených pri odvolaní.
  • V prípade mimosúdnej mediácie odmenu mediátora stanoví mediačné centrum, prípadne sa na nej dohodnú účastníci s mediátorom pred začatím mediácie.
Posledná aktualizácia: 23/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.