Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

MEDIÁCIA V MANŽELSKÝCH VECIACH V PORTUGALSKU

Zásada dobrovoľnej účasti a schválenia dohody

V Portugalsku je mediácia dobrovoľná. Účastníci rodinného sporu týkajúceho sa detí alebo manželov môžu využiť verejnú alebo súkromnú mediáciu v manželských veciach na základe vzájomnej dohody. Účastníkov môže na mediáciu odkázať aj súd, ale nemôže ju nariadiť bez ich súhlasu. Mediáciu v manželských veciach možno využiť pred podaním žaloby na súde alebo úrade občianskeho registra (Conservatória do Registo Civil), prípadne v priebehu konania. V obidvoch prípadoch je však dohodu o rodinných záležitostiach nutné schváliť, aby bola vykonateľná. Na mediačných stretnutiach sa môžu zúčastniť aj zástupcovia účastníkov (ak nejakých majú) – a v praxi to aj niekedy robia. Všeobecné zásady týkajúce sa mediácie obsahuje zákon č. 29/2013 z 19. apríla 2013.

Mediácia na súde

Ak účastníci využijú mediáciu v manželských veciach pred podaním žaloby a ak dosiahnu dohodu, musia požiadať úrad občianskeho registra, ktorý si vyberú, o jej schválenie. Tieto dohody sa môžu týkať manželských záležitostí (napr. rozvodu, vyplácania výživného medzi manželmi, domácnosti manželov, používania priezviska bývalého manžela) a záležitostí súvisiacich s deťmi (napr. dohody o rodičovských právach a povinnostiach pripojenej k dohode o rozvode alebo dohody o vyplácaní výživného na dospelých potomkov). Pokiaľ sa dohoda týka rodičovských práv a povinností v súvislosti s maloletými deťmi, pred jej schválením úradom registra k nej vydá stanovisko úrad prokurátora (Ministério Público).

Ak sa mediácia uskutoční pred podaním žaloby na súde a ak jej jediným účelom je dohodnúť sa na rodičovských právach a povinnostiach v súvislosti s maloletými deťmi (bez pripojenej dohody o rozvode alebo rozluke), účastníci budú musieť požiadať o schválenie dohody príslušný súd.

Ak sa mediácia v manželských veciach uskutoční v priebehu súdneho konania, bude prebiehať takto:

  • V súdnych konaniach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností (napr. opatrovníckeho práva, návštev, výživného na maloleté deti) existuje špecializované technické vypočutie a fáza mediácie. Sudca predvolá účastníkov na stretnutie, a ak na ňom nedosiahnu dohodu, sudca odročí rozhovory na obdobie dvoch až troch mesiacov a odkáže účastníkov na jeden z týchto alternatívnych mechanizmov: mediácia, ak s tým účastníci súhlasia alebo o to požiadajú, alebo špecializované technické vypočutie, ktoré vykonajú služby technickej podpory súdu. Po uplynutí obdobia odročenia sa rozhovory obnovia, a ak sa jednou z uvedených metód podarilo dosiahnuť dohodu, sudca ju zváži a schváli. Ak sa dohoda nedosiahla, vec sa postúpi do fázy súdneho konania.
  • Vo všetkých občianskoprávnych konaniach vrátane konaní týkajúcich sa manželov (napr. v súvislosti s rozvodom a rozlukou, vyplácaním výživného medzi manželmi a bývalými manželmi, priznaním domácnosti manželov, ak nebola predtým dosiahnutá dohoda) sa spravidla uplatňuje článok 273 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil), ktorý súdu umožňuje pozastaviť konanie a postúpiť vec do fázy mediácie, pokiaľ proti tomu ani jeden z účastníkov nenamieta.
  • V súlade s článkom 272 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku môžu účastníci na základe vzájomnej dohody požiadať o pozastavenie konania na obdobie troch mesiacov a využiť mediáciu z vlastného podnetu.

Ak sa v uvedených prípadoch v priebehu konania dosiahne dohoda prostredníctvom mediácie, účastníci musia požiadať súd o jej schválenie.

Konania týkajúce sa rodinných vecí, ktoré patria do právomoci verejného registračného úradníka, sa musia začať na základe predchádzajúcej dohody obidvoch účastníkov, inak budú patriť do právomoci súdov. Z tohto dôvodu môže byť vhodné absolvovať pred začatím konania mediáciu z podnetu účastníkov. V článku 14 ods. 3 nariadenia č. 272/2001 z 13. januára 2001 sa uvádza, že po začatí konania na úrade občianskeho registra registračný úradník informuje manželov, ktorí žiadajú o rozvod, o existencii služieb mediácie. Toto ustanovenie umožňuje účastníkom, aby v priebehu konania o rozvod manželstva dohodou na úrade občianskeho registra využili mediáciu na zmierenie manželov alebo prehodnotenie dohody o rodičovských právach a povinnostiach, ktorá je pripojená k dohode o rozvode, ak existuje návrh úradu prokurátora v tomto zmysle.

Výber verejného alebo súkromného mediátora, trvanie a náklady na mediáciu

Podľa zásady stanovenej v článku 272 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku vo všeobecnosti platí, že mediácia v manželských veciach môže trvať maximálne tri mesiace. Dlhšie môže trvať len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Ak účastníci využijú súkromnú mediáciu, musia uhradiť trovy mediátora. Táto suma, pravidlá a harmonogram mediácie sa stanovia v protokole mediácie, ktorý podpíšu účastníci a mediátor na začiatku mediácie. Ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam verejných a súkromných mediátorov, z ktorého si účastníci môžu vybrať súkromného mediátora.

Ak chcú účastníci využiť verejnú mediáciu, musia sa obrátiť na Úrad pre alternatívne riešenie sporov (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos) Generálneho riaditeľstva pre politiku spravodlivosti (Direcção Geral da Política de Justiça) a požiadať o predmediačné stretnutie. Toto stretnutie si možno rezervovať telefonicky, e-mailom alebo pomocou online tlačiva. Na verejnom predmediačnom stretnutí účastníci a mediátor podpíšu protokol o mediácii. Stanoví sa časový harmonogram, naplánujú sa stretnutia a vysvetlia sa procesné pravidlá.

Cena verejnej mediácie v manželských veciach je 50 EUR pre každého účastníka bez ohľadu na počet naplánovaných stretnutí. Tento poplatok 50 EUR zaplatí každý účastník na začiatku verejnej mediácie. Trovy mediátorov pracujúcich vo verejnom systéme účastníci neuhrádzajú. Uhrádza ich Generálne riaditeľstvo pre politiku spravodlivosti podľa zákonného sadzobníka.

Stretnutia v rámci verejnej mediácie sa môžu uskutočniť v priestoroch Generálneho riaditeľstva pre politiku spravodlivosti alebo v priestoroch, ktoré sprístupní obec v mieste bydliska účastníkov.

V prípade verejnej mediácie si účastníci môžu vybrať mediátora zo zoznamu vybratých verejných mediátorov. Ak to neurobia, určí ho Úrad pre alternatívne riešenie sporov Generálneho riaditeľstva pre politiku spravodlivosti spomedzi mediátorov zo zoznamu verejných mediátorov na základe ich poradia a s ohľadom na blízkosť k miestu bydliska účastníkov. Toto určenie sa spravidla vykonáva elektronicky.

Ak majú účastníci nárok na právnu pomoc, môže zahŕňať aj náklady na mediáciu.

Cezhraničná mediácia a spoločná mediácia

V prípade cezhraničného sporu, keď nie je možné vykonať osobné stretnutia, možno na mediáciu využiť systémy videokonferencie.

V Portugalsku sa mediátori z iných členských štátov môžu zapísať do zoznamu mediátorov v manželských veciach vedeného ministerstvom spravodlivosti (ktorý obsahuje verejných i súkromných mediátorov) a dokonca môžu byť zaradení aj do zoznamu verejných mediátorov v manželských veciach (prostredníctvom verejnej súťaže). V oboch prípadoch pre nich budú platiť rovnaké podmienky ako pre vnútroštátnych mediátorov.

V Portugalsku je povolená spoločná mediácia v systéme verejnej aj súkromnej mediácie. Spoločná mediácia sa môže uskutočniť na základe voľby účastníkov alebo na návrh mediátora, ak sa domnieva, že to je v danej veci najlepší prístup.

Užitočné odkazy

Navštívte webové sídlo DGPJ: odkaz na vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa mediácie; odkaz na zoznam verejných a súkromných mediátorov v manželských veciach; odkaz na informácie o mediácii v manželských veciach a mediácii vo všeobecnosti.

Žiadosť o verejnú mediáciu možno podať na telefónnom čísle +351 808262000, e-mailom na adrese smf@gral.mj.pt alebo prostredníctvom online tlačiva na webovom sídle http://smf.mj.pt/.

Výšku nákladov na verejnú mediáciu môžete zistiť cez tento odkaz: https://justica.gov.pt/Servicos/Pedir-mediacao-familiar#Comopedir

Ceny súkromnej mediácie sa môžu líšiť od cien uvedených pre verejnú mediáciu.

Najaktuálnejšie znenie Občianskeho súdneho poriadku možno nájsť tu: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=1959A0272&nid=1959&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo

 

Záverečná poznámka

Informácie uvedené v tomto informačnom prehľade majú všeobecnú povahu, nie sú vyčerpávajúce ani záväzné pre kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani žiadne iné osoby. Vždy je nevyhnutné preštudovať platné právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 08/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.