Rodinná mediácia

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

MEDIÁCIA V RODINNÝCH VECIACH V PORTUGALSKU

Dobrovoľná účasť a potreba schválenia dohody súdom alebo matričným úradníkom

V Portugalsku je mediácia dobrovoľná. Strany sporu v rodinných veciach týkajúcich sa detí alebo manželov môžu na základe vzájomnej dohody využiť verejnú alebo súkromnú mediáciu v rodinných veciach. Účastníkov môže na mediáciu odkázať aj súd, ale nemôže ju nariadiť bez ich súhlasu.

Mediáciu v rodinných veciach možno využiť pred podaním žaloby na súde alebo úrade občianskeho registra (Conservatória do Registo Civil), prípadne v priebehu konania. V každom prípade musí dohodu v rodinných veciach schváliť súd alebo matričný úradník, aby bola vykonateľná. Na mediačných stretnutiach sa môžu zúčastňovať aj (prípadní) zástupcovia strán sporu a v praxi to niekedy aj robia. Všeobecné zásady platné pre mediáciu sa stanovujú v zákone č. 29/2013 z 19. apríla 2013.

Mediácia v súdnych konaniach

Ak účastníci využijú mediáciu v rodinných veciach pred podaním žaloby a ak dosiahnu dohodu, mali by požiadať úrad občianskeho registra, ktorý si vyberú, o jej schválenie. Tieto dohody sa môžu týkať manželských záležitostí (napr. rozvodu, vyplácania výživného medzi manželmi, domácnosti manželov, používania priezviska bývalého manžela) a záležitostí súvisiacich s deťmi (napr. dohody o rodičovských právach a povinnostiach pripojenej k dohode o rozvode alebo dohody o vyplácaní výživného na dospelých potomkov). Pokiaľ sa dohoda týka rodičovských práv a povinností v súvislosti s maloletými deťmi, pred jej schválením úradom registra k nej vydá stanovisko úrad prokurátora (Ministério Público).

Ak sa mediácia v rodinných veciach uskutoční pred podaním žaloby na súd s jediným cieľom dohodnúť sa na rodičovských právach a povinnostiach v súvislosti s maloletými deťmi (bez pripojenej dohody o rozvode alebo rozluke), strany sporu budú musieť požiadať príslušný súd o schválenie dohody.

Ak sa mediácia v rodinných veciach uskutoční v priebehu súdneho konania, bude prebiehať takto:

  • V súdnych konaniach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností (napr. opatrovníckeho práva, návštev, výživného na maloleté deti) existuje špecializované technické vypočutie a fáza mediácie. Ak strany po predvolaní na stretnutie sudcom nedosiahnu dohodu, sudca odročí rozhovory na obdobie dvoch až troch mesiacov a odkáže strany sporu na niektorý z týchto alternatívnych mechanizmov: mediáciu, pokiaľ strany sporu súhlasia alebo o ňu žiadajú, alebo špecializované technické vypočutie, ktoré majú vykonať služby technickej podpory súdu. Po uplynutí obdobia odročenia sa rozhovory obnovia, a ak sa jednou z uvedených metód podarilo dosiahnuť dohodu, sudca ju zváži a schváli. Ak sa dohoda nedosiahla, vec sa postúpi do fázy súdneho konania.
  • Vo všetkých občianskoprávnych konaniach vrátane konaní týkajúcich sa manželov (napr. v súvislosti s rozvodom a rozlukou, vyplácaním výživného medzi manželmi a bývalými manželmi, priznaním domácnosti manželov, ak nebola predtým dosiahnutá dohoda) sa spravidla uplatňuje článok 273 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil), ktorý súdu umožňuje pozastaviť konanie a postúpiť vec do fázy mediácie, pokiaľ proti tomu ani jeden z účastníkov nenamieta.
  • V súlade s článkom 272 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku môžu strany sporu na základe vzájomnej dohody požiadať aj o pozastavenie konania na tri mesiace a v tom čase podstúpiť mediáciu z vlastného podnetu.

Ak sa v uvedených prípadoch v priebehu konania dosiahne dohoda prostredníctvom mediácie, účastníci musia požiadať súd o jej schválenie.

Žaloby týkajúce sa rodinných vecí, ktoré patria do právomoci matričného úradníka, musia byť podané s predchádzajúcim súhlasom oboch strán sporu, inak budú patriť do právomoci súdov. Z tohto dôvodu môže byť vhodné absolvovať pred začatím konania mediáciu z podnetu účastníkov. V článku 14 ods. 3 zákonného dekrétu č. 272/2001 z 13. októbra 2001 sa stanovuje, že po začatí konania na úrade občianskeho registra by mal matričný úradník informovať manželov, ktorí sa chcú rozviesť, o existencii mediačných služieb. Toto ustanovenie umožňuje stranám sporu, aby v priebehu konania o rozvod manželstva dohodou na úrade občianskeho registra využili mediáciu na zmierenie manželov alebo prehodnotenie dohody o rodičovských právach a povinnostiach, ktorá je pripojená k dohode o rozvode, ak existuje návrh prokuratúry v tomto zmysle.

Výber verejného alebo súkromného mediátora, trvanie mediácie a náklady na ňu

Vo všeobecnosti môže v súlade s článkom 272 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku mediácia v rodinných veciach trvať maximálne tri mesiace. Len vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže mediácia toto obdobie presiahnuť.

Ak účastníci využijú súkromnú mediáciu, musia uhradiť trovy mediátora. Táto suma, pravidlá a harmonogram mediácie sa stanovia v protokole mediácie, ktorý podpíšu účastníci a mediátor na začiatku mediácie. Ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam verejných a súkromných mediátorov, z ktorého si strany sporu môžu vybrať súkromného mediátora.

Ak chcú strany sporu využiť verejnú mediáciu, mali by sa obrátiť na Úrad pre alternatívne riešenie sporov (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos) Generálneho riaditeľstva pre justičnú politiku (Direcção Geral da Política de Justiça) a požiadať o určenie predmediačného stretnutia. Toto stretnutie si možno rezervovať telefonicky (+351 808262000) alebo pomocou online tlačiva. Na verejnom predmediačnom stretnutí strany sporu a mediátor podpíšu protokol o mediácii. Stanoví sa časový harmonogram, naplánujú sa stretnutia a vysvetlia sa procesné pravidlá.

Cena verejnej mediácie v rodinných veciach je 50 EUR pre každého účastníka bez ohľadu na počet naplánovaných stretnutí. Tento poplatok 50 EUR zaplatí každý účastník na začiatku verejnej mediácie. Trovy mediátorov pracujúcich vo verejnom systéme strany sporu neuhrádzajú. Uhrádza ich Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku podľa zákonného harmonogramu.

Stretnutia v rámci verejnej mediácie sa môžu uskutočniť v priestoroch Generálneho riaditeľstva pre politiku spravodlivosti alebo v priestoroch, ktoré sprístupní obec v mieste bydliska účastníkov.

V prípade verejnej mediácie si účastníci môžu vybrať mediátora zo zoznamu vybratých verejných mediátorov. Ak to neurobia, určí ho Úrad pre alternatívne riešenie sporov Generálneho riaditeľstva pre politiku spravodlivosti spomedzi mediátorov zo zoznamu verejných mediátorov na základe ich poradia a s ohľadom na blízkosť k miestu bydliska účastníkov. Toto určenie sa spravidla vykonáva elektronicky.

Ak majú účastníci nárok na právnu pomoc, môže zahŕňať aj náklady na mediáciu.

Cezhraničná mediácia a spoločná mediácia

V prípade cezhraničného sporu, ktorý znemožňuje osobné stretnutia, sa môže mediácia vykonať prostredníctvom videokonferencie.

V Portugalsku sa môžu mediátori z iných členských štátov zaregistrovať do zoznamu mediátorov v rodinných veciach, ktorý zostavuje ministerstvo spravodlivosti (a obsahuje verejných aj súkromných mediátorov), pričom ich možno vybrať aj do zoznamu verejných mediátorov v rodinných veciach (na základe verejného obstarávania). V oboch prípadoch pre nich budú platiť rovnaké podmienky ako pre vnútroštátnych mediátorov.

V Portugalsku je povolená spoločná mediácia v systéme verejnej aj súkromnej mediácie. Spoločná mediácia sa môže uskutočniť na základe voľby účastníkov alebo na návrh mediátora, ak sa domnieva, že to je v danej veci najlepší prístup.

Užitočné odkazy/Platné právne predpisy

Navštívte webové sídlo DGPJ s odkazmi na:

O verejnú mediáciu možno požiadať na telefónnom čísle +351 808262000 alebo prostredníctvom online tlačiva.

Výšku nákladov na verejnú mediáciu môžete zistiť cez tento odkaz:

Pedir mediação familiar | Justiça.gov.pt (justica.gov.pt)

Ceny súkromnej mediácie sa môžu líšiť od cien uvedených pre verejnú mediáciu.

 

Záverečná poznámka

Informácie uvedené v tomto informačnom prehľade majú všeobecnú povahu, nie sú vyčerpávajúce ani záväzné pre kontaktné miesto, Európsku justičnú sieť pre občianske a obchodné veci, súdy ani žiadne iné osoby. Vždy je nevyhnutné preštudovať platné právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 20/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.