Rodinná mediácia

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Zákonom č. 192/2006 sa upravuje mediácia a organizácia povolania mediátora, pričom obsahuje všeobecné ustanovenia, ustanovenia o povolaní mediátora (týkajúce sa osvedčenia mediátora, pozastavenia a zákazu vykonávania služby, Rady pre mediáciu, organizácie a vykonávania povolania mediátora, práv a povinností mediátora, zodpovednosti mediátora), ustanovenia o postupe mediácie (týkajúce sa postupu pred uzavretím dohody o mediácii, samotnej dohody o mediácii, procesu mediácie, dokončenia postupu mediácie) a osobitné ustanovenia o rodinných sporoch a trestnoprávnych veciach.

Účastníci, ktorí chcú urovnať spor týmto spôsobom, sa môžu zúčastniť na informačnom stretnutí o výhodách mediácie, a to podľa možnosti aj po začatí konania na príslušnom súde. Dôkazom účasti na informačnom stretnutí o výhodách mediácie je informačné osvedčenie vydané mediátorom, ktorý poskytol informácie. Postup informovania o výhodách mediácie môže vykonať sudca, prokurátor, právny poradca, advokát alebo notár, a v takých prípadoch ho písomne osvedčí.

Predmet mediácie nesmie zahŕňať výlučne osobné práva, napríklad práva týkajúce sa postavenia osoby, ani žiadne iné práva, ktoré si účastníci nesmú uplatniť na základe dohody alebo iného aktu.

Mediácia sa vykonáva rovnocenne pre všetky osoby bez ohľadu na rasu, farbu pleti, štátnu príslušnosť, etnický pôvod, jazyk, náboženstvo, rod, názory, politickú príslušnosť, majetok alebo sociálny pôvod.

Mediácia je činnosť verejného záujmu. Mediátor pri výkone povinností nemá rozhodovacie právomoci v súvislosti s obsahom urovnania, ktoré chcú účastníci dosiahnuť, ale môže im pomôcť overiť jeho zákonnosť. Mediácia sa môže uskutočniť medzi dvomi alebo viacerými účastníkmi. Účastníci majú právo slobodne si vybrať mediátora. Mediáciu môže vykonávať jeden mediátor alebo viacero mediátorov. Súdne a rozhodcovské orgány, ako aj akékoľvek iné orgány, ktorým boli zverené súdne funkcie, informujú účastníkov o možnosti a výhodách využitia postupu mediácie a vyzvú ich, aby použili tento spôsob urovnania sporov.

Účastníci môžu požiadať notára, aby urovnanie osvedčil. Dokument vyhotovený notárom, ktorým osvedčil urovnanie v dohode o mediácii, je vykonateľný.

Účastníci dohody o mediácii môžu požiadať súd, aby vydal rozhodnutie, ktorým toto urovnanie schváli. Príslušným orgánom je buď okresný súd s príslušnosťou v mieste domicilu, pobytu alebo sídla jedného z účastníkov, alebo okresný súd s príslušnosťou v mieste uzavretia dohody o mediácii. Rozhodnutie, ktorým súd schváli urovnanie účastníkov, sa vydáva neverejne a je vykonateľné.

Osobitné ustanovenia o rodinných sporoch. Mediáciu možno využiť na urovnanie nezhôd medzi manželmi v súvislosti s pokračovaním manželstva, rozdelením manželského majetku, výkonom rodičovských práv, stanovením domicilu detí, príspevkami rodičov na podporu detí alebo inými nezhodami medzi manželmi v súvislosti s ich zákonnými právami. Dohody o mediácii uzavreté medzi účastníkmi vo veciach/sporoch týkajúcich sa výkonu rodičovských práv, príspevkov rodičov na podporu detí alebo stanovenia domicilu detí majú formu súhlasných rozsudkov.

Dohodu manželov o zániku manželstva a urovnaní vedľajších záležitostí týkajúcich sa rozvodu predkladajú účastníci súdu s právomocou vydať rozsudok o rozvode.

Mediátor zabezpečuje, aby výsledok mediácie nebol v rozpore so záujmom dieťaťa, nabáda účastníkov, aby sa v prvom rade zamerali na potreby dieťaťa, a dohliada na to, aby prevzatie výkonu rodičovských práv a povinností alebo skutočný zánik spolužitia alebo rozvod nemali škodlivý vplyv na výchovu a vývoj dieťaťa.

Pred uzavretím dohody o mediácii, prípadne počas tohto postupu mediátor s náležitou starostlivosťou preverí, či vo vzťahu medzi účastníkmi nedochádza k zneužívaniu alebo násiliu a či tento charakter vzťahu môže ovplyvniť mediáciu. Následne rozhodne, či je za týchto okolností urovnanie prostredníctvom mediácie vhodnou možnosťou. Ak sa mediátor počas mediácie dozvie o skutočnostiach, ktoré ohrozujú výchovu alebo normálny vývoj dieťaťa alebo výrazne poškodzujú záujem dieťaťa, musí to oznámiť príslušnému orgánu.

Zákon č. 217/2003 o predchádzaní domácemu násiliu a boji proti nemu obsahuje ustanovenia o inštitúciách, ktorým sú zverené povinnosti v oblasti predchádzania domácemu násiliu a boja proti nemu (ktorých povinnosťou je podnecovať účastníkov sporu k využitiu mediácie), zariadeniach venujúcich sa predchádzaniu domácemu násiliu a boju proti nemu (vrátane podporných centier určených pre agresorov, ktoré poskytujú služby poradenstva a mediácie v manželských veciach, s možnosťou využitia mediácie vo veciach týkajúcich sa domáceho násilia na žiadosť účastníkov), ochrannom príkaze a financovaní v oblasti predchádzania domácemu násiliu a boja proti nemu.

V rámci občianskoprávneho konania sudca odporučí účastníkom, aby svoj spor urovnali priateľsky prostredníctvom mediácie, a v priebehu konania sa snaží dosiahnuť zmierenie účastníkov tým, že im poskytuje potrebné usmernenie.

V sporoch, ktoré môžu byť predmetom postupu mediácie, môže sudca vyzvať účastníkov, aby sa zúčastnili na informačnom stretnutí o výhodách tohto postupu. Ak to sudca vzhľadom na okolnosti veci považuje za nutné, môže účastníkom v ktorejkoľvek fáze súdneho konania odporučiť mediáciu v záujme dosiahnutia priateľského urovnania sporu. Mediácia nie je pre účastníkov povinná.

Ak sudca odporučí mediáciu, účastníci (ak sa ešte nepokúsili urovnať svoj spor prostredníctvom mediácie pred podaním žaloby na súde) sa stretnú s mediátorom, ktorý ich informuje o výhodách mediácie. Po získaní informácií sa účastníci rozhodnú, či súhlasia s urovnaním sporu prostredníctvom mediácie.

Ak účastníci dosiahnu zmierenie, sudca rozsudkom schváli ich urovnanie.

V prípade rozvodu môže byť k návrhu na rozvod manželstva pripojená dohoda dosiahnutá manželmi prostredníctvom mediácie o zániku manželstva, prípadne o urovnaní vedľajších záležitostí týkajúcich sa rozvodu.

Zákon č. 272/2004 o ochrane a presadzovaní práv detí obsahuje ustanovenia o právach detí (týkajúce sa občianskych práv a slobôd, alternatívneho rodinného prostredia a starostlivosti, zdravia a blaha, vzdelania a voľnočasových a kultúrnych aktivít dieťaťa), ustanovenia o osobitnej ochrane detí, ktoré dočasne alebo trvale nemajú k dispozícii ochranu svojich rodičov (týkajúce sa pestúnskej starostlivosti, núdzovej pestúnskej starostlivosti, špecializovaného dohľadu a monitorovania uplatňovania osobitných ochranných opatrení), ustanovenia o ochrane detí (týkajúce sa utečencov alebo situácie ozbrojeného konfliktu, detí, ktoré sa dopustili trestného činu, ale podľa trestného práva nenesú zodpovednosť, ochrany pred zneužívaním, zanedbaním alebo vykorisťovaním vrátane ekonomického vykorisťovania, ochrany pred užívaním drog a akoukoľvek formou násilia, detí, ktorých rodičia odišli za prácou do zahraničia, a ochrany pred únosom alebo akoukoľvek formou obchodovania s ľuďmi), ustanovenia o inštitúciách a službách, ktorým boli zverené povinnosti v oblasti ochrany dieťaťa na ústrednej alebo miestnej úrovni, súkromných organizáciách a financovaní systému ochrany dieťaťa.

Verejná služba sociálnej starostlivosti má povinnosť prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie včasného odhaľovania rizikových situácií, ktoré môžu viesť k oddeleniu dieťaťa od jeho rodičov, a na predchádzanie zneužívaniu zo strany rodičov a domácemu násiliu. Každému oddeleniu dieťaťa od jeho rodičov a každému obmedzeniu výkonu rodičovských práv musí predchádzať systematické poskytovanie služieb a dávok stanovených v zákone, pričom osobitný dôraz sa musí klásť na správne informovanie rodičov a poradenstvo, ako aj na poskytnutie terapie a mediácie v rámci systému služieb.

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.