Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Rodinná mediácia

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Povolanie rodinného mediátora

Škótska vláda podporuje používanie alternatívneho riešenia sporov (ARS) vrátane mediácie pri riešení rodinných sporov, hoci v prípade domáceho násilia mediácia nie je vhodná. Mediácia v rodinných veciach je vo všeobecnosti dobrovoľný proces. V Škótsku neexistuje povinnosť využívať alternatívne riešenie sporov alebo mediáciu, hoci v rámci súdneho konania o rodinných veciach môže sudca požiadať o vykonanie mediácie.

Ak chcete vymáhať obsah mediačnej dohody v Škótsku, možno uplatniť ktorýkoľvek z týchto postupov:

• Môžete sa obrátiť na Najvyšší civilný súd (Court of Session) alebo šerifský súd (Sheriff Court) a požiadať ho, aby s ohľadom na sprostredkovanú dohodu uplatnil svoju právomoc. To znamená, že súd využije svoje právomoci na zmenu mediačnej dohody na súdny príkaz.

• Alternatívne sa môžu „dôkazné“ (self-proving) písomné dohody zaevidovať na účely výkonu v registri Books of Council and Session alebo v registri šerifského súdu (Sheriff Court Books). Dôkazný dokument je dokument, ktorý spĺňa formality potrebné na to, aby sa mohol považovať za podpísaný bez toho, aby bol potrebný dôkaz. Pravidlá týkajúce sa dôkazných dokumentov sú obsiahnuté v zákone o požiadavkách na písomnosti (Škótsko) [Requirements of Writing (Scotland) Act] z roku 1995. So žiadosťou o evidenciu dohody v registri Books of Council and Session sa treba obrátiť na správcu škótskych registrov.

Keď je dohoda zaevidovaná na účel výkonu, dokument sa stáva úradnou listinou.

Dohody, ktoré boli schválené súdom alebo zaregistrované jednou z uvedených metód, môžu byť vykonateľné v iných členských štátoch EÚ.

Informácie o mediácii v Škótsku možno nájsť na webovom sídle Škótskej mediačnej siete (Scottish Mediation Network).

Vnútroštátne právne predpisy o mediácii v rodinných veciach

Keďže neexistuje povinnosť využívať mediáciu v rodinných sporoch, je k dispozícii pomerne málo vnútroštátnych právnych predpisov.

Škótsky zákon o dokazovaní v občianskych veciach (mediácia v rodinných veciach) [Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act] z roku 1995 však obsahuje ustanovenia o neprípustnosti informácií o priebehu mediácie v rodinných veciach ako dôkaze v občianskoprávnych konaniach.

Posledná aktualizácia: 11/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.