Rodinná mediácia

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1. Všeobecné informácie o mediácii

Mediácia v oblasti rodinného práva prebieha v Slovenskej republike len na báze dobrovoľnosti účastníkov mediačného konania, vykonávajú ju mediátori – bez špecializácie na rodinné právo. Súd nie je povinný nariadiť resp., doporučiť mediáciu pre dosiahnutie zmieru v prejednávanej veci. Súd môže účastníkom len odporučiť, aby sa pokúsili o zmier mediáciou.

2. Link na zoznam mediátorov na Slovensku

Link na vnútroštátnu internetovú stránku, kde je Zoznam mediátorov je k dispozícii na http://www.komoramediatorov.sk/, kde sú evidovaní členovia Slovenskej komory mediátorov, ako i na https://www.najpravo.sk/, kde sú uvedení mediátori podľa miesta pôsobnosti podľa jednotlivých krajov, resp. okresov. Úplný zoznam mediátorov, ktorí absolvovali odbornú prípravu pre výkon činnosti mediátora je k dispozícii na stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.justice.gov.sk.

3. Link na stránku o mediácii v rodinnom práve a mediácii všeobecne

Všeobecné informácie o mediácii sú k dispozícii na stránkach Slovenskej komory mediátorov:http://www.komoramediatorov.sk/ a tiež na https://www.najpravo.sk/ .

4. Link na slovenskú právnu úpravu

Špeciálna vnútroštátna právna úprava týkajúca sa mediácie v oblasti rodinného práva doposiaľ prijatá nebola. Mediačné konania v tejto oblasti – ako aj vo všetkých ostatných, kde sa mediácia ako mimosúdna činnosť pre riešenie sporov pripúšťa – prebieha podľa ustanovení zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.