Rodinná mediácia

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia sa v Slovinsku upravuje zákonom o mediácii v občianskych a obchodných veciach [Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ZMCGZ; Uradni list RS (Úradný vestník SR), UL RS č. 56/08], pričom podľa jeho článku 2 ods. 1 sa mediácia využíva v manželských veciach týkajúcich sa nárokov, na ktorých sa účastníci môžu slobodne dohodnúť a urovnať ich. Okrem toho ešte existuje zákon o alternatívnom riešení súdnych sporov (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS; UL RS č. 97/09 a 40/12 – ZUJF), ktorý sa týka rodinných vzťahov a podľa ktorého súd musí umožniť mediáciu medzi účastníkmi právneho sporu.

V článku 22 ods. 1 zákona ZARSS sa stanovuje, že mediácia v sporoch týkajúcich sa vzťahov medzi rodičmi a deťmi je bezplatná, lebo odmenu mediátora a jeho cestovné náklady v plnej výške hradí súd, nie účastníci. Týka sa to aj vecí, v ktorých sa prostredníctvom mediácie spolu so sporom týkajúcim sa vzťahu medzi rodičmi a deťmi rieši aj majetkový vzťah medzi manželmi.

Podľa článku 2 pravidiel pre mediátorov v programoch súdu (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, UL RS č. 22/10 a 35/13) súd, ktorý vedie zoznam mediátorov podľa zákona ZARSS, v súlade s potrebami programu rozhodne o maximálnom počte mediátorov, ktorých možno zapísať do zoznamu pre konkrétnu oblasť. V prípade mediácie v manželských veciach musí súd v súvislosti s počtom mediátorov na zozname zohľadniť skutočnosť, že mediáciu v sporoch týkajúcich sa vzťahov medzi rodičmi a deťmi môžu vykonávať dvaja mediátori, z ktorých jeden musí mať advokátske skúšky a druhý musí preukázať odborné poznatky a skúsenosti v oblasti psychológie alebo inej podobnej oblasti.

Naše právne predpisy neobsahujú inú úpravu mediácie v manželských veciach. V novom rodinnom zákonníku by sa záležitosti týkajúce sa mediácie v manželských veciach mali stanoviť podrobnejšie.

Zoznam mediátorov v jednotlivých oblastiach a na jednotlivých súdoch je dostupný na webových sídlach jednotlivých súdov, ako aj na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, ktoré vedie ústredný zoznam mediátorov zapojených do súdnych programov podľa zákona ZARSS.

Súvisiace webové odkazy:

Všeobecné informácie o mediácii (nemáme samostatný odkaz na mediáciu v manželských veciach)

Ústredný zoznam mediátorov

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.