Rodinná mediácia

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia v manželských veciach

Vo švédskom práve platí všeobecná zásada, že konsenzuálne riešenia sa považujú za najlepšie pre dieťa. Pravidlá sú teda nastavené tak, že najskôr sa treba pokúsiť presvedčiť rodičov, aby sa dohodli na veciach, ktoré majú vplyv na ich deti.

Na koho sa obrátiť?

Sociálne služby majú osobitnú zodpovednosť a okrem iného musia rodičom ponúknuť zmierenie (samarbetssamtal). Cieľom zmierovacieho procesu je pomôcť rodičom dosiahnuť dohodu; pozri viac informácií o zmierení. Ak sa rodičia dohodnú, ich konsenzuálne riešenie možno zapracovať do dohody, ktorú schvaľujú sociálne služby. Súdy tiež zodpovedajú za to, že sa najskôr musia snažiť dosiahnuť konsenzuálnu dohodu medzi rodičmi. Ak toto úsilie nie je úspešné, súd môže nariadiť zmierenie alebo mediáciu (medling).

V akej oblasti je využitie mediácie prípustné alebo v akej oblasti sa využíva najčastejšie?

Mediácia v manželských veciach pred súdom sa má využívať napríklad v prípade, keď zmierenie nebolo úspešné, ale ešte stále existuje možnosť, že sa rodičia dohodnú o otázkach, ktoré sa týkajú ich detí.

Existujú osobitné predpisy, ktoré treba dodržiavať?

O určení mediátora rozhoduje súd. Pri samotnom rozhodnutí o nariadení mediácie sa nevyžaduje súhlas rodičov, ale pre mediátora môže byť náročné vykonať svoju úlohu, ak rodič aktívne oponuje určeniu mediátora. Mediátor po porade so súdom rozhodne o spôsobe organizácie mediácie. Neexistuje kódex správania pre mediátorov, ani nijaký iný podobný predpis.

Informácie a odborná príprava

Neexistuje národná organizácia, ktorá by sa zameriavala na odbornú prípravu mediátorov.

Aké sú finančné náklady na mediáciu?

Mediátori majú nárok na primeranú odmenu za svoju prácu, čas a výdavky. Túto odmenu platí štát.

Posledná aktualizácia: 25/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.