Družinska mediacija

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Storitev družinske mediacije je namenjena staršem, ki so prenehali življenjsko skupnost ali so v postopku prenehanja življenjske skupnosti, imajo skupaj vsaj enega mladoletnega otroka in se niso uspeli dogovoriti o zadevah v zvezi z otrokovo ureditvijo prebivanja (npr. o ureditvi stikov in preživnini). Družinski mediator kot nevtralna stran staršema pomaga, da izmenjata ideje in dosežeta obojestransko zadovoljiv dogovor. Namen postopkov mediacije ni toliko doseči spravo kot doseči učinkovite dogovore.

Družinska mediacija je hitrejša, ugodnejša in boljša za duševno zdravje staršev ter bolj upošteva otrokovo dobrobit; dogovori, ki jih starši sklenejo s pomočjo te metode, pa so učinkovitejši kot tisti v sodnih postopkih. Od 1. septembra 2022 so storitve družinske mediacije na voljo tudi brezplačno kot državna storitev. Do storitve lahko dostopate tako, da se obrnete na upravo za socialno zavarovanje. Postopek družinske mediacije lahko odredi tudi sodnik v sodnem postopku.

V skladu z zakonom o državno financiranih storitvah družinske mediacije (riikliku perelepitusteenuse seadus) je družinski mediator:

oseba, ki v okviru pogodbenega razmerja z upravo za socialno zavarovanje neposredno vodi spravni postopek in ki staršema (v nadaljnjem besedilu: stranki mediacije) pomaga pri iskanju rešitve spora glede ureditve prebivanja njunega mladoletnega otroka, pri čemer upošteva otrokovo korist.

V smislu zakona o spravnem postopku (lepitusseadus) mora biti mediator eden od naslednjih:
(1) fizična oseba, ki jo stranki pooblastita za posredovanje v sporu med njima (npr. strokovnjak za psihologijo ali socialna vprašanja (vključno z zaščito otrok in socialnim delom) ali pravni strokovnjak). Mediator lahko deluje prek pravne osebe, s katero je v delovnem ali drugem pogodbenem razmerju;
(2) odvetnik, ki je upravnemu odboru estonske odvetniške zbornice podal izjavo v zvezi s tem;
(3) notar, ki je notarski zbornici podal izjavo v zvezi s tem;
(4) v primerih, določenih v zakonu, nacionalni ali lokalni organ za mediacijo.

V Republiki Estoniji organizacijo storitev družinske mediacije ureja naslednja zakonodaja:

V Estoniji družinske mediatorje trenutno zastopata estonsko združenje mediatorjev (Eesti Lepitajate Ühing) in inštitut za mediacijo (Lepituse Instituut). Delo mediatorjev v državno financiranih storitvah družinske mediacije usklajuje uprava za socialno zavarovanje.

Zadnja posodobitev: 22/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.