Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Družinska mediacija

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Postopek družinske mediacije

Družinska mediacija je popolnoma prostovoljen postopek in trenutno na Severnem Irskem preučitev možnosti razreševanja spora v okviru mediacije pred vložitvijo vloge na sodišču ni obvezna. Vendar sodišča družinsko mediacijo podpirajo in bodo v primernih zadevah njeno uporabo spodbujala. Čeprav z zakonom postopek ni določen, lahko sodišče prekine obravnavo v zadevi, če se zdi, da bi bilo mogoče vprašanja rešiti z mediacijo. Stranke lahko pri sodišču zaprosijo, da mediacijski sporazum razglasi za izvršljivega, kot če bi šlo za odločbo sodišča.

V nekaterih primerih je na voljo javno financiranje. Agencija Severne Irske za pravne storitve (Legal Services Agency Northern Ireland) je v nekaterih zadevah krila stroške mediacije iz skladov za pravno pomoč, Ministrstvo za zdravstvo, socialne storitve in javno varnost (Department of Health, Social Services and Public Safety) pa trenutno zagotavlja financiranje za predsodno mediacijo v družinskih sporih. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Family Support Northern Ireland.

Poklic družinskega mediatorja

Usposabljanja in akreditacije vlada ne ureja. Poklic družinskega mediatorja je samoreguliran poklic, zahteve povezanih strokovnih organizacij glede kvalifikacij in izkušenj pa se razlikujejo. Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh ponudnikov in v informativni brošuri Alternatives to Court in Northern Ireland na spletni strani NI Direct.

Zadnja posodobitev: 11/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.