Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Družinska mediacija

Škotska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Poklic družinskega mediatorja

Škotska vlada pri reševanju družinskih sporov spodbuja uporabo alternativnega reševanja sporov, vključno z mediacijo, čeprav se mediacija ne uporablja v primerih nasilja v družini. Družinska mediacija je na splošno prostovoljen postopek. Na Škotskem uporaba alternativnega reševanja sporov ali mediacije ni obvezna, čeprav lahko sodnik odredi mediacijo, če se družinska zadeva obravnava na sodišču.

Če želite na Škotskem uveljavljati vsebino mediacijskega sporazuma, lahko uporabite enega od naslednjih postopkov:

• pri glavnem civilnem sodišču (Court of Session) ali grofijskem sodišču (Sheriff Court) lahko vložite zahtevek, da sodišče sporazumu, doseženemu z mediacijo, podeli svojo avtoriteto. To pomeni, da sodišče uporabi svoja pooblastila za spremembo mediacijskega sporazuma v sodno odločbo.

• Alternativno se lahko pisni sporazumi s potrdilom registrirajo za izvršitev v Books of Council and Session ali Sheriff Court Books. Dokument s potrdilom je dokument, ki ustreza formalnim pogojem in se tako šteje za podpisanega tudi brez dokazila. Pravila o dokumentih s potrdilom so navedena v zakonu o zahtevah glede pisanja (Škotska) iz leta 1995 (Requirements of Writing (Scotland) Act 1995). Za registracijo sporazuma v Books of Council and Session se morate obrniti na upravitelja registrov Škotske (Keeper of the Registers of Scotland).

Z registracijo za izvršitev sporazum postane javna listina.

Sporazumi, ki so bili potrjeni s strani sodišča ali registrirani v skladu z enim od navedenih postopkov, so lahko izvršljivi v drugih državah članicah EU.

Informacije o mediaciji na Škotskem so na voljo na spletni strani škotske mreže za mediacijo (Scottish Mediation Network).

Nacionalna zakonodaja o družinski mediaciji

Ker v družinskih sporih uporaba mediacije ni obvezna, v zvezi s tem obstaja razmeroma malo nacionalne zakonodaje.

Vendar pa zakon o civilnem dokaznem gradivu (družinska mediacija) (Škotska) iz leta 1995 (Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995) določa, da se informacije o dogajanju med družinsko mediacijo ne morejo uporabiti kot dokazno gradivo v civilnih postopkih na Škotskem.

Zadnja posodobitev: 11/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.