Družinska mediacija

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1. Postopek mediacije

V Španiji ni posebnih predpisov za družinsko mediacijo. Vendar pa je kot civilna zadeva vključena vzakon št. 5/12 z dne 6. julija 2012 o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, ki na splošno ureja mediacijo na navedenih področjih.

Člena 3 in 27 zgoraj navedenega zakona št. 5/12 vsebuje posebna pravila o čezmejni ‑mediaciji.

Nekatere avtonomne skupnosti, ki so pristojne na tem področju, so uredile tudi mediacijo tako, da je precej podobna nacionalni zakonodaji. Vsa zakonodaja o mediaciji na ravni avtonomne skupnosti je na voljo na spletišču:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2. Postopek družinske mediacije

Družinska mediacija je v Španiji popolnoma prostovoljna, zanjo pa med drugim veljajo načela zaupnosti, enakosti strank in nepristranskosti mediatorja.

Da bi mediacijo olajšali v zadevah, ki med drugim vključujejo čezmejno družinsko mediacijo, je s splošno zakonodajo o mediaciji izrecno dovoljeno, da se izvede z videokonferenco ali drugimi elektronskimi sredstvi, ki omogočajo prenos glasu ali slike. Stranki se lahko mediacije udeležita pred začetkom sodnega postopka, med njim in celo po njegovem končanju, da spremenita njegov izid ali olajšata izvršitev sodne odločbe.

Postopek mediacije je razmeroma preprost ne glede na to, kdaj poteka. Stranki stopita v stik z mediatorjem po njuni izbiri ali, če sta stranki v družinskem postopku, ki poteka, z mediatorjem, ki ga je imenoval sodnik. Najprej se izvede informativno srečanje, zato da se stranki lahko poučita o postopku mediacije in da se ta lahko začne, če obe soglašata z njim. Mediator vodi mediacijska srečanja, da bi obema strankama omogočil, da zavzameta svoji stališči in poskusita doseči sporazum. Postopek se konča s sporazumom ali brez njega glede vseh ali nekaterih vprašanj. Izid se vnese v poročilo in če je sporazum dosežen, ga je treba predložiti v odobritev sodnemu organu, če pa niso vključeni mladoletni ali invalidni otroci, se poročilo predloži notarju, ki ga lahko zapiše v obliki javne listine. Nato se lahko izvrši.

Če se stranki mediacije udeležita pred začetkom postopka in dosežeta sporazum, se pravni postopek pospeši, ker se za stranki uporabi poenostavljen postopek, v katerem sporazum predložita družinskemu sodišču (Juzgado de Familia), ki ga odobri, če ni v nasprotju z zakonom ali koristmi mladoletnih ali invalidnih otrok, ki jih par morda ima. (Glej člen 777 zakonika o civilnem postopku)

Če se sodni postopek začne, ne da bi se stranki udeležili mediacije, se lahko sodnik ob upoštevanju okoliščin zadeve strinja, da bi se morali stranki udeležiti mediacije, in družinsko sodišče ju napoti na brezplačen informativni sestanek. Če se odločita za mediacijo, se sodni postopek ne prekine, razen če stranki zahtevata njegovo ustavitev. Če je sporazum nazadnje dosežen, ga odobri sodišče. Če pa sporazum ni dosežen ali se stranki nista hoteli udeležiti mediacije, se izda sodba v zvezi z vsemi vprašanji, o katerih se stranki ne strinjata.

Družinska mediacija ni mogoča, kadar se postopek začne zaradi nasilja na podlagi spola med strankama.

Informativni sestanek je brezplačen, sama mediacija pa ne, pri čemer stroške krijeta stranki, razen če sta upravičeni do brezplačne pravne pomoči. Vse informacije o vsebini in zahtevah za pridobitev brezplačne pravne pomoči so na voljo na spletnem naslovu:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3. Poklic družinskega mediatorja in dostop do mediatorja

Mediator mora imeti univerzitetno diplomo ali višje poklicno usposabljanje, poleg tega mora opraviti posebno usposabljanje za opravljanje mediacije, ki ga zagotavljajo za to akreditirane institucije.

Za opravljanje družinske mediacije se ne zahteva vpis v noben register, so pa bili vzpostavljeni registri, v katere se lahko mediatorji vpišejo na nacionalni ravni (register mediatorjev in institucij za mediacijo, katerega spletišče je navedeno spodaj – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) in ravni avtonomnih skupnosti.

Skoraj vse avtonomne skupnosti so ustanovile javno službo za mediacijo. Informacije o tem so na spletiščih zadevnih institucij na voljo v razdelku o mediaciji, kjer je bolj ali manj podrobno pojasnjeno, kako deluje sistem mediacije in kjer so navedene informacije o registru mediatorjev, če obstaja, objavljena pa je tudi povezava do njega. Na spletiščih so običajno na voljo tudi obrazci za prošnjo za mediacijo, v katerih so navedeni sklici na specializirane agencije, ustanovljene za izvajanje mediacije.

Pri iskanju družinskega mediatorja morate razlikovati med tem, ali naj bi mediacija potekala po začetku postopka ali neodvisno od postopka. Če se za mediacijo zaprosi po začetku postopka, zadevno družinsko sodišče stranki napoti na organe za družinsko mediacijo, ki so del sodišča, če pa se mediacija uporabi pred sodnim postopkom ali izven njega, mora družinskega mediatorja poiskati stranka. Koristni so lahko naslednji viri informacij:

–          prej navedeni register mediatorjev in ustanov za mediacijo na nacionalni ravni:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones

−          naslednje ustanove, ki jih predlaga ministrstvo za pravosodje:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

−          službe za mediacijo, ki jih za pokrajine predlaga generalni sodni svet (Consejo General del Poder Judicial):

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

−         službe za mediacijo, ki so jih ustanovile različne avtonomne skupnosti. Informacije so običajno na voljo tudi na institucionalnih spletiščih avtonomnih skupnosti.

Več informacij o postopku družinske mediacije, zakonodaji, ki se uporablja, službah za mediacijo, ki obstajajo v različnih avtonomnih skupnostih, in zadevnih formalnostih ter zgoraj navedene informacije so na voljo na spletišču generalnega sodnega sveta:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Zadnja posodobitev: 05/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.