Medling i familjemål

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I österrikiska familjerättsliga mål ska domstolen verka för en överenskommelse i godo. I detta syfte kan domstolen besluta om ett inledande informationsmöte om medling eller rekommendera medling (§ 107.3 nr 2 i lagen om rättsvårdsärenden, Außerstreitgesetz). Även om ett team med medlare från två länder uppfyller kraven för familjerådgivning i Österrike måste de sättas samman från fall till fall via förbundsjustitieministeriet (Bundesministerium für Justiz), som är central myndighet, samt privata medlarförbund.

Senaste uppdatering: 05/06/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.