Medling i familjemål

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Denna typ av medling regleras av lagen av den 21 februari 2005. Familjerådgivning kan som all annan medling ske inom ramen för ett rättsligt förfarande (rättslig medling) eller utanför ett sådant förfarande (frivillig medling).

Medling som inleds på begäran av en av parterna eller som föreslagits av domaren måste godkännas av alla parter.

Parterna ska komma överens om valet av en medlare (art. 1734.1 i processlagen) som kan vara godkänd av den federala medlingsnämnden. Varje part kan avsluta medlingen (art. 1729 i processlagen). Medlingen kan omfatta hela eller enbart delar av tvisten (art. 1735 §2 i processlagen).

I alla frågor som rör familjemål ska registratorn informera parterna om möjligheterna till medling och ge dem all information som behövs (art. 1253ter/1 i processlagen). Vid äktenskapsskillnad på grund av djup och varaktig söndring kan domaren besluta att förfarandet ska skjutas upp under en period på högst en månad för att parterna ska kunna informera sig om medlingen (art. 1255 §6.2 i processlagen). De enheter inom distriktsdomstolens familjeavdelning som handhar uppgörelser i godo utgår i sitt arbete från förlikningsbegreppet (art. 731 i processlagen): Domarna försöker uppnå en förlikning mellan parterna även om de inte dömer i själva målet. Enligt processlagen får domare inte vara medlare.

Medlingen ska vara konfidentiell och medlaren har tystnadsplikt (art. 1728, §1 i processlagen).

Medlingsförfarandet består av tre delar:

- domaren utser en medlare,

- domaren senarelägger målet till en senare tidpunkt och fastställer vilket förskott som ska betalas,

- medlingens resultat: om medlingen lyckas ska avtalsvillkoren skriftligen formuleras i ett dokument (medlingsöverenskommelse), som officiellt kan godkännas av domaren. Om medlingen inte lyckas kan parterna inleda (eller fortsätta) det rättsliga förfarandet eller tillsammans begära att en ny medlare ska utses.

Arvoden, kostnader och även betalningsvillkor ska avtalas på förhand mellan parterna och medlaren.

Länk till en nationell webbsida för medlare i familjemål: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Länk till en nationell hemsida för information om familjerådgivning eller medling i allmänhet: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Länk till den nationella lagstiftningen för medling i familjemål: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Senaste uppdatering: 17/01/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.