Medling i familjemål

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

MEDLING

Den 1 november 2015 trädde den nya familjelagen (Obiteljski zakon) i kraft i Kroatien (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne novine) nr 103/15 och 98/19). Lagen består av tio olika delar, där den sjunde delen reglerar obligatorisk familjerådgivning och medling i familjemål.

Obligatorisk familjerådgivning är ett sätt att hjälpa familjemedlemmar att komma överens i frågor som rör familjeförhållanden. Särskild vikt läggs vid att skydda familjeförhållanden där det ingår ett barn och vid rättsverkningarna av om det inte går att nå en överenskommelse och det inleds ett rättsligt förfarande för att avgöra barnets personliga rättigheter. Obligatorisk familjerådgivning utförs av en expertgrupp från ett behörigt socialkontor på den ort där barnet har sin hemvist eller tillfälliga vistelseort eller där makarna eller de ogifta partnerna senaste hade sin gemensamma hemvist eller tillfälliga vistelseort. I enlighet med familjelagen ska obligatorisk familjerådgivning inte genomföras innan verkställighets- och säkerhetsförfaranden inleds. Familjemedlemmarna deltar personligen i den obligatoriska familjerådgivningen och företräds inte av ombud.

Obligatorisk familjerådgivning genomförs 1) innan ett förfarande om äktenskapsskillnad mellan makar som har ett gemensamt minderårigt barn inleds och 2) innan ett annat rättsligt förfarande om vårdnad om och umgänge med ett barn inleds. Innan ett förfarande om äktenskapsskillnad inleds, genomförs inte obligatorisk familjerådgivning om en eller båda makarna 1) saknar rättshandlingsförmåga, på grund av att de är oförmögna att förstå innebörden och följderna av förfarandet även om de får experthjälp, 2) har nedsatt omdöme eller 3) saknar känd hemvist eller tillfällig vistelseort.

Obligatorisk familjerådgivning inleds genom en ansökan från en part. Ansökan inges skriftligen till ett socialkontor eller registreras muntligen. När socialkontoret har tagit emot ansökan är det skyldigt att planera in ett möte och kalla parterna. Om socialkontoret anser att ett gemensamt möte under rådande omständigheter inte är lämpligt, eller om en eller båda parterna på skälig grund så begär, inplaneras och hålls i undantagsfall separata intervjuer med parterna.

Medling i familjemål är en process där familjemedlemmar deltar frivilligt. Som ett undantag till detta är det första familjemedlingsmötet före ett förfarande om äktenskapsskillnad obligatoriskt.

Medling i familjemål är en process där parterna försöker nå en överenskommelse i en familjetvist med hjälp av en eller flera familjemedlare. En familjemedlare är en opartisk och särskilt utbildad person som är registrerad i registret över familjemedlare. Det främsta syftet med medling i familjemål är att ta fram en plan för delad vårdnad och andra överenskommelser om barnet. Förutom att uppfylla det syftet kan parterna under familjemedlingen även komma överens i alla andra frågor som rör tillgångar och andra frågor.

Medling i familjemål genomförs inte 1) i mål där ett socialkontors grupp av sakkunniga eller familjemedlaren gör bedömningen att parterna inte kan delta i familjemedlingen på lika villkor på grund av våld i hemmet, 2) om en eller båda parterna saknar rättshandlingsförmåga och är oförmögna att förstå innebörden och följderna av förfarandet även om de får experthjälp, 3) om en eller båda makarnas omdöme är nedsatt och 4) om en makes hemvist eller tillfälliga vistelseort inte är känd.

Familjemedling kan genomföras oberoende av ett rättsligt förfarande, innan ett rättsligt förfarande inleds, under ett rättsligt förfarande eller efter det att ett rättsligt förfarande har avslutats. I enlighet med familjelagen ska familjemedling inte genomföras innan verkställighets- och säkerhetsförfaranden inleds. Som ett undantag till detta kan domstolen under ett verkställighetsförfarande om rätten till umgänge med barnet föreslå för parterna att de tar hjälp av familjemedling. Efter att ha intervjuat parterna och tagit hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet får domstolen därför skjuta upp verkställigheten i trettio dagar och förordna att en professionell person samtalar med barnet eller föreslå för parterna att de tar hjälp av familjemedling för att lösa tvisten. Vid behov får domstolen under intervjun med en professionell person eller under familjemedlingen i ett särskilt beslut närmare specificera villkoren för utövandet av rätten till umgänge med barnet. Domstolen går inte vidare med ärendet om familjemedlingen misslyckades eller om det finns ett behov av skyndsamma åtgärder.

Familjemedlaren och andra personer som deltar i familjemedlingen har tystnadsplikt i fråga om konfidentiella uppgifter om tredje man som de får kännedom om under familjemedlingen, förutom om 1) det är nödvändigt att sprida informationen för att ingå eller genomföra överenskommelsen eller 2) det är nödvändigt att sprida information för att skydda ett barn vars välbefinnande hotas eller för att undanröja risken för en allvarlig kränkning av en persons mentala och fysiska integritet. Familjemedlaren är skyldig att underrätta parterna om hur omfattande tystnadsplikten är.

När det gäller den överenskommelse som nåtts under familjemedlingen föreskrivs i familjelagen att planen för delad vårdnad eller andra överenskommelser som nåtts under familjemedlingen måste upprättas i skriftlig form och undertecknas av alla parter och att de är likvärdiga med en verkställbar handling om domstolen på förslag av parterna godkänner dem i ett icke-tvistemål.

Om parterna inte når en överenskommelse om planen för delad vårdnad, eller något annat omtvistat familjeförhållande, anger familjemedlaren i rapporten om att familjemedlingen har avbrutits huruvida båda parter aktivt har deltagit. Rapporten om att familjemedlingen har avbrutits överlämnas till deltagarna. Familjemedlaren överlämnar en rapport om att familjemedlingen har avbrutits till den domstol som vilandeförklarade målet på grund av att familjemedlingsprocessen pågick.

Om parterna under ett rättsligt förfarande i samförstånd föreslår att tvisten ska lösas med hjälp av familjemedling kan domstolen vilandeförklara målet. I så fall ger domstolen parterna en frist på tre månader för att försöka lösa tvisten med hjälp av familjemedling. Om domstolen under ett rättsligt förfarande anser att det är möjligt att lösa en familjetvist i samförstånd kan även domstolen föreslå att parterna ska ta hjälp av familjemedling. Om parterna går med på att använda sig av familjemedling vilandeförklarar domstolen målet och ger parterna en frist på tre månader för att försöka lösa tvisten med hjälp av familjemedling. Om parterna, inom den tremånadersfrist för att genomföra familjemedlingen som domstolen har fastställt, inte lyckas lösa tvisten inom ramen för familjemedlingen eller om parterna innan denna tidsfrist löper ut föreslår att det rättsliga förfarandet ska återupptas, återupptar domstolen förfarandet. Innan domstolen fattar beslut om att vilandeförklara målet är den skyldig att göra en bedömning av huruvida en vilandeförklaring är lämplig sett till behovet av snabba åtgärder i mål där ett barns rättigheter och intressen avgörs.

Under familjemedlingsförfarandet är familjemedlaren skyldig att underrätta deltagarna om att de måste se till barnets bästa, och familjemedlaren kan med föräldrarnas samtycke låta barnet komma till tals under familjemedlingsprocessen.

Den familjemedlare som genomförde familjemedlingen får inte hjälpa till att skriva expertutlåtanden, göra familjebedömningar eller på annat sätt delta i rättsliga förfaranden där tvisten mellan de parter som deltog i familjemedlingen ska avgöras, förutom i de fall detta föreskrivs i lag.

Om familjemedlingen genomförs av familjemedlare som är anställda inom det kroatiska välfärdssystemet betalar parterna ingen avgift för familjemedlarnas arbete. Om familjemedlingen genomförs av familjemedlare utanför det kroatiska välfärdssystemet betalar parterna deras arvode.

De allmänna bestämmelserna för medling tillämpas på lämpligt sätt vid medling i familjemål.

För mer information, se följande:

Familjelagen (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 103/15 och 98/19)

Bestämmelser om medling i familjemål (Pravilnik o obiteljskoj medijaciji) (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 106/14)

Lagen om medling (Zakon o mirenju) (Kroatiens officiella kungörelseorgan nr 18/11)

Senaste uppdatering: 14/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.