Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

MEDLING

Den 1 november 2015 trädde en ny familjelag (Obiteljski zakon) (Narodne novine [NN; Kroatiens officiella kungörelseorgan], nr 103/15 och 98/19) i kraft i Kroatien. Lagen består av tio olika delar, där den sjunde delen reglerar obligatorisk familjerådgivning och medling i familjemål.

Obligatorisk familjerådgivning är ett sätt att hjälpa familjemedlemmar att komma överens i frågor som rör familjeförhållanden. Särskild vikt läggs vid att skydda familjeförhållanden där det ingår ett barn och vid de rättsliga följder som uppstår om en överenskommelse inte kan nås och ett rättsligt förfarande inleds för att avgöra barnets personliga rättigheter. Obligatorisk familjerådgivning genomförs av en expertgrupp från ett kontor tillhörande den kroatiska socialtjänsten (Hrvatski zavod za socijalni rad) på barnets fasta eller tillfälliga bostadsort eller makarnas eller sambornas senaste gemensamma fasta eller tillfälliga bostadsort. I enlighet med familjelagen ska obligatorisk familjerådgivning inte genomföras innan verkställighets- och säkerhetsförfaranden inleds. Familjemedlemmarna deltar personligen i den obligatoriska familjerådgivningen och företräds inte av ombud.

Obligatorisk familjerådgivning genomförs 1. innan ett förfarande om äktenskapsskillnad mellan makar som har ett gemensamt minderårigt barn inleds och 2. innan ett annat rättsligt förfarande om vårdnad om och umgänge med ett barn inleds. Ingen obligatorisk familjerådgivning genomförs innan ett förfarande om äktenskapsskillnad inleds om en eller båda makarna 1. saknar rättshandlingsförmåga, på grund av att de är oförmögna att förstå innebörden och följderna av förfarandet även om de får experthjälp, 2. har nedsatt omdöme eller 3. saknar känd fast eller tillfällig bostadsort.

Obligatorisk familjerådgivning inleds genom en ansökan från en part. Ansökan inges skriftligen till ett socialkontor eller registreras muntligen. När socialkontoret har tagit emot ansökan är det skyldigt att planera in ett möte och kalla parterna. Om socialkontoret anser att ett gemensamt möte under rådande omständigheter inte är lämpligt, eller om en eller båda parterna på skälig grund så begär, inplaneras och hålls i undantagsfall separata intervjuer med parterna.

Medling i familjemål är en process där familjemedlemmar deltar frivilligt. Som ett undantag till detta är det första familjemedlingsmötet före ett förfarande om äktenskapsskillnad obligatoriskt.

Familjerådgivning är ett förfarande där parterna försöker att lösa familjetvister genom överenskommelse med bistånd av en eller flera familjerådgivare. En familjemedlare är en opartisk och särskilt utbildad person som är registrerad i registret över familjemedlare. Det främsta syftet med medling i familjemål är att ta fram en plan för delad vårdnad och andra överenskommelser om barnet. Förutom att uppfylla det syftet kan parterna under familjemedlingen även komma överens i andra frågor som rör tillgångar och andra aspekter.

Medling i familjemål genomförs inte 1. i mål där ett socialkontors expertgrupp eller familjemedlaren anser att parterna inte kan delta i familjemedlingen på lika villkor på grund av våld i hemmet, 2. om en eller båda parterna saknar rättshandlingsförmåga och är oförmögna att förstå innebörden och följderna av förfarandet även om de får experthjälp, 3. om en eller båda makarnas omdöme är nedsatt och 4. om en makes fasta eller tillfälliga bostadsort inte är känd.

Familjemedling kan genomföras oberoende av ett rättsligt förfarande innan ett rättsligt förfarande inleds, under ett sådant förfarande eller efter att det har avslutats. I enlighet med familjelagen ska familjemedling inte genomföras innan verkställighets- och säkerhetsförfaranden inleds. Som ett undantag till detta kan domstolen under ett verkställighetsförfarande om rätten till umgänge med barnet föreslå för parterna att de tar hjälp av familjemedling. Efter att ha hört parterna och med beaktande av omständigheterna i fallet kan domstolen således skjuta upp verkställigheten i 30 dagar och besluta att en professionell yrkesutövare ska prata med barnet, eller föreslå att parterna påbörjar familjemedling för att lösa konflikten genom att nå en överenskommelse. Om så är nödvändigt kan domstolen utfärda ett beslut med närmare uppgifter om umgänget med barnet under tiden intervjun med den professionella eller familjemedlingen pågår, men domstolen kommer inte att göra detta om familjemedling har misslyckats eller om fallet är brådskande.

Familjemedlaren och andra personer som deltar i familjemedlingen har tystnadsplikt i fråga om konfidentiella uppgifter om tredje man som de får kännedom om under familjemedlingen, förutom om 1. det är nödvändigt att sprida informationen för att ingå eller genomföra överenskommelsen eller 2. det är nödvändigt att sprida information för att skydda ett barn vars välbefinnande hotas eller för att undanröja risken för en allvarlig kränkning av en persons mentala och fysiska integritet. Familjemedlaren är skyldig att underrätta parterna om hur omfattande tystnadsplikten är.

När det gäller den överenskommelse som nåtts under familjemedlingen föreskrivs i familjelagen att planen för delad vårdnad eller andra överenskommelser som nåtts under familjemedlingen måste upprättas i skriftlig form och undertecknas av alla parter och att de är likvärdiga med en verkställbar handling om domstolen på förslag av parterna godkänner dem i ett förfarande för frivillig rättsvård.

Om parterna inte når en överenskommelse om planen för delad vårdnad, eller något annat omtvistat familjeförhållande, rapporterar familjemedlaren att familjemedlingen har avbrutits och anger huruvida båda parter har deltagit aktivt. Rapporten om att familjemedlingen har avbrutits överlämnas av familjemedlaren till deltagarna och till den domstol som vilandeförklarade målet på grund av att familjemedlingsprocessen pågick.

Om parterna under ett rättsligt förfarande i samförstånd föreslår att tvisten ska lösas med hjälp av familjemedling kan domstolen vilandeförklara målet. I så fall ger domstolen parterna en tidsperiod på tre månader för att försöka lösa tvisten med hjälp av familjemedling. Om domstolen under ett rättsligt förfarande anser att det är möjligt att lösa en familjetvist i samförstånd kan även domstolen föreslå att parterna ska ta hjälp av familjemedling. Om parterna går med på att använda sig av familjemedling vilandeförklarar domstolen målet och ger parterna en tidsperiod på tre månader för att försöka lösa tvisten med hjälp av familjemedling. Om parterna inte lyckas lösa tvisten inom ramen för familjemedlingen inom denna tremånadersperiod eller om parterna innan denna tidsfrist löper ut föreslår att det rättsliga förfarandet ska återupptas, återupptar domstolen förfarandet. Innan domstolen fattar beslut om att vilandeförklara målet är den skyldig att göra en bedömning av huruvida en vilandeförklaring är lämplig sett till behovet av snabba åtgärder i mål där ett barns rättigheter och intressen avgörs.

Under familjemedlingsförfarandet är familjemedlaren skyldig att underrätta deltagarna om att de måste se till barnets bästa, och familjemedlaren kan med föräldrarnas samtycke låta barnet komma till tals under familjemedlingsprocessen.

Den familjemedlare som genomförde familjemedlingen får inte hjälpa till att skriva expertutlåtanden, göra familjebedömningar eller på annat sätt delta i rättsliga förfaranden där tvisten mellan de parter som deltog i familjemedlingen ska avgöras, förutom i de fall detta föreskrivs i lag.

Om familjemedlingen genomförs av familjemedlare som är anställda inom det kroatiska välfärdssystemet betalar parterna ingen avgift för familjemedlarnas arbete. Om familjemedlingen genomförs av familjemedlare utanför det kroatiska välfärdssystemet betalar parterna deras arvode.

De allmänna bestämmelserna om medling tillämpas på lämpligt sätt vid medling i familjemål.

För ytterligare upplysningar se

familjelagen (NN nr 103/15 och 98/19),

regler för obligatorisk rådgivning (Pravilnik o obveznom savjetovanju; NN nr 123/15),

regler för familjemedling (Pravilnik o obiteljskoj medijaciji; NN nr 123/15, 132/15 och 132/17),

medlingslagen (Zakon o mirenju; NN nr 18/11).

Senaste uppdatering: 03/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.