Medling i familjemål

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Det finns ett lagstadgat medlingsförfarande på Cypern i familjefrågor, som föreskrivs i 2019 års lag om medling i familjetvister, lag 62 (lag nr 62(Ι)/2019), som trädde i kraft den 25 april 2019. Särskilda förordningar (RAA 507/2022) utfärdades den 30 december 2022 för att underlätta genomförandet av lagen.

Senaste uppdatering: 02/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.