På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medling i familjemål

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i familjemål

Medling i familjemål är frivilligt. I England och Wales måste dock alla sökande (inte bara de som erhåller offentliga medel) sedan april 2014 överväga medling genom att delta i ett möte om information om och bedömning av medling (Mediation Information and Assessment Meeting, nedan kallat MIAM) innan de kan inge en ansökan till domstolen. Undantag görs dock för bland annat våld i nära relationer. En potentiell kärande förväntas delta i ett sådant möte om han eller hon uppmanas att göra detta. Om saken förs vidare till domstol bör vederbörande fylla i relevant avsnitt i sin ansökan för att visa att han eller hon är befriad från kravet på att delta i ett MIAM, har deltagit i ett MIAM där man kom fram till att medling inte var lämpligt i det aktuella fallet eller har deltagit i medling som antingen misslyckades helt eller inte ledde till en lösning av alla tvistefrågor.

Mer informationsmaterial till allmänheten finns på det brittiska statsverkets webbplats.

Det går att få rättshjälp för medling i familjemål och för juridisk rådgivning till stöd för medling i familjemål. Du hittar mer information om rättshjälp, inklusive om du har rätt till rättshjälp, på följande webbplats.

Yrket familjemedlare

Yrket som familjemedlare är ett självreglerat yrke som består av ett antal medlemsorganisationer som medlare är anslutna till. Medlemsorganisationerna företräds av paraplyorganisationen Family Mediation Council (nedan kallad FMC). FMC inrättades för att harmonisera standarder för medling i familjemål i England och Wales och företräder sina medlemsorganisationer och familjemedlare i deras kontakter med staten.

Familjemedlare kan ha väldigt olika bakgrund, t.ex. inom juridik, terapi eller sociala tjänster. De olika medlems-/ackrediteringsorganisationerna har sina egna utbildnings- och yrkesnormer, som bland annat omfattar utbildningskrav. Familjemedlingsnämnden (Family Mediation Standards Board, nedan kallad FMSB) har inrättats för att övervaka och reglera FMC-medlemmarnas familjemedlingsstandarder.

FMC är en icke-statlig organisation och spelar en central roll för sina medlemsorganisationer. Dessa är icke-statliga organisationer/sammanslutningar som tillsammans grundade FMC. FMC:s viktigaste medlemsorganisationer är

ADR Group

Family Mediators Association

National Family Mediation

College of Mediators

Resolution

The Law Society

Du kan hitta en ackrediterad familjemedlare på FMC:s webbplats.

Du kan hitta en medlare i ditt lokalområde med hjälp av verktyget ”Find a Local Mediator”.

Senaste uppdatering: 11/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.