Medling i familjemål

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Familjemedlingstjänsten är avsedd för föräldrar som har separerat eller håller på att separera, som har minst ett underårigt barn tillsammans och som har misslyckats med att nå en överenskommelse i frågor som rör barnets boendearrangemang (t.ex. kontaktarrangemang och underhåll). Familjemedlaren hjälper som neutral part föräldrarna att utbyta idéer och nå en ömsesidigt tillfredsställande överenskommelse. Syftet med medlingsförfarandet är inte i första hand att åstadkomma en förlikning utan att komma fram till en fungerande överenskommelse.

Familjemedling är snabbare, gynnsammare och bättre för föräldrarnas psykiska hälsa och tar större hänsyn till barnets välbefinnande; avtal mellan föräldrar genom denna metod är effektivare än via domstolsförfaranden. Sedan den 1 september 2022 har familjemedlingstjänster också varit tillgängliga kostnadsfritt som en statlig tjänst. Tjänsten når man genom att kontakta socialförsäkringsnämnden. En domare kan också besluta om familjemedling i rättsliga förfaranden.

Enligt lagen om statsfinansierade familjemedlingstjänster (riikliku perelepitusteenuse seadus) är en familjemedlare

en person som direkt genomför ett förlikningsförfarande i ett avtalsförhållande med socialförsäkringsnämnden och som hjälper föräldrarna (nedan kallade medlingsparterna) att finna en lösning på en tvist om det underåriga barnets boendeförhållanden, med beaktande av barnets bästa.

I den mening som avses i lagen om förlikning (lepitusseadus) måste en medlare vara något av följande:


1) En fysisk person som instruerats av parterna att medla i en tvist dem emellan (exempelvis en psykolog eller socionom (t.ex. med expertiskunskaper om barn och socialarbete) eller jurist). Medlaren kan agera via en juridisk person som denne är anställd av eller befinner sig i något annat avtalsförhållande med.


2) En advokat som avgett en försäkran om detta inför Estlands advokatförbund.


3) En notarie som har avgett en försäkran om detta inför notariekommaren.


4) Ett statligt eller kommunalt medlingsorgan, i sådana ärenden som anges i lagen.

I Estland regleras medling i familjemål i följande lagstiftning:

I Estland företräds medlare i familjemål för närvarande genom Estlands medlarförbund (Eesti Lepitajate Ühing) eller Medlingsinstitutet (Lepituse Instituut). Medlarnas arbete inom den statligt finansierade familjemedlingstjänsten samordnas av socialförsäkringsnämnden.

Senaste uppdatering: 22/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.