Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i familjemål eller medling i tvister i samband med äktenskapsskillnad är främst avsedd för föräldrar som genomgår en skilsmässa eller separation, och som behöver hjälp av en opartisk expert för att medla i deras meningsskiljaktigheter och underlätta kommunikation och samarbete mellan dem i frågor som rör framtida arrangemang för deras barn och för att ingå avtal i sådana frågor. Syftet med medlingsförfarandet är inte i första hand att åstadkomma en förlikning utan att komma fram till en fungerande överenskommelse.

Parterna måste betala medlaren ett överenskommet arvode för medlingen och tillkommande kostnader. Medlaren kan be parterna betala för medlingen i förskott.

Tjänsten är tillgänglig och finansieras på följande sätt:

  1. Genom en kommunal myndighet i den kommun barnet bor och med delfinansiering från denna kommunala myndighet.
  2. Genom beslut fatta av en domare efter domstolsförhandlingar, med finansiering från parterna eller, i tillämpliga fall, genom en ansökan om nationell rättshjälp.
  3. På initiativ av och med finansiering från en informerad förälder

En medlare måste i enlighet med förlikningslagen vara endera av följande:
1) En fysisk person som instruerats av parterna att medla i en tvist dem emellan (exempelvis en psykolog eller socionom (t.ex. med expertiskunskaper om barn och socialarbete) eller jurist). Medlaren kan agera via en juridisk person som denne är anställd av eller befinner sig i något annat avtalsförhållande med.
2) En advokat som avgett en försäkran om detta inför Estlands advokatförbund.
3) En notarie som har avgett en försäkran om detta inför notariekommaren.
4) Ett statligt eller kommunalt medlingsorgan, i sådana ärenden som anges i lagen.

I Estland regleras medling i familjemål i följande lagstiftning:

I Estland företräds medlare i familjemål för närvarande genom Estlands medlarförbund (Eesti Lepitajate Ühing) eller Medlingsinstitutet (Lepituse Instituut).

Senaste uppdatering: 31/01/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.