Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Gränsöverskridande medling i familjemål främjas av internationella och europeiska samordningsinstrument med syfte att nå en snabb och tillfredsställande lösning av tvister. Frankrike har bildat en enhet vid sin centrala myndighet som ska arbeta med att främja medling i gränsöverskridande ärenden. Vid medling är det viktigt att alltid redogöra för den nationella lagstiftning som även kan tillämpas i gränsöverskridande tvister.

Nationell rättslig ram:

Lag nr 95-125 av den 8 februari 1995 och dekret nr 2012-66 av den 22 juli 1996 utgör grunden för rättslig medling i Frankrike. Alla domare kan med samtycke från parterna i ett tvistemål utse en kompetent, opartisk och utomstående medlare.

Den franska förordningen nr 2011-1540 av den 16 november 2011, som genomför direktivet 2008/52/EG av den 21 maj 2008 har ändrat lagen av den 8 februari 1995. I denna förordning definieras medling som hela det förfarande då två eller fler parter tillsammans med tredje man försöker lösa en tvist genom att nå en överenskommelse i godo. Lagen upprättar gemensamma regler för all medling.

För medlare i familjemål finns en statlig utbildning införd genom dekret av den 2 november 2003 (artiklarna R.451-66 ff i lagen om socialarbete och familjer) och besluten av den 12 februari 2004 och den 19 mars 2012. Utbildningen är emellertid för närvarande inte obligatorisk för den som vill arbeta som medlare i familjemål eftersom denna typ av medling inte är ett reglerat yrke.

Medling i familjemål kan förekomma

1) utanför rättsväsendet: så kallad konventionell familjemedling – i detta fall anlitas medlaren direkt av parterna,

2) under ett rättsligt förfarande: artikel 1071 civilprocesslagen, artikel 255 och artikel 373-2-10 i civillagen,

  • domaren i ett familjerättsligt mål kan föreslå parterna medling och efter deras samtycke utse en medlare,
  • domaren kan uppmana parterna att träffa en medlare som ska informera dem om medlingsförfarandet.

Överenskommelsen från medlingen kan godkännas av domaren (artikel 1534, 1565 och följande i civilprocesslagen.) Domaren godkänner överenskommelsen utom i de fall barnets bästa inte beaktas i tillräcklig utsträckning, om föräldrarna inte lämnat sitt samtycke av fri vilja (artikel 373-2-7.2 i civillagen) eller om den mer generellt kan störa den allmänna ordningen.

  • Familjemedling som sköts av enheten för internationell familjemedling (Cellule de médiation familiale internationale - CMFI) är kostnadsfri. Medlingen är arvodesbelagd om parterna anlitar privata medlare. Arvodet uttas per mötestillfälle och per person och storleken bestäms i enlighet med en officiell taxa på grundval av parternas inkomster (tillgång till rättshjälp eller bidrag från Caisse d'Allocations Familiales). Länk till relevanta bestämmelser i civilprocesslagen: här  Word (56 Kb) fr
  • Länk till webbsida för information från Justitiedepartementet om medling i familjemål
  • Länk till förteckning över medlare: För att hitta närmaste familjemedlare kan man göra en sökning med orden ”médiation familiale” i fliken ”catégories” på följande webbplats Justice en région.

Internationell medling i familjemål:

Internationell medling i familjemål föreskrivs i instrumenten för internationellt samarbete i familjemål (Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 och Bryssel IIa-förordningen) för att främja uppgörelser i godo så att barn som bortförts till utlandet kan återlämnas eller så att en förälders umgängesrätt kan regleras.

Berörda personer kan

1) kontakta medlare som arbetar privat eller inom frivilligsektorn - en förteckning över medlare som kan anlitas i internationella familjefrågor finns online på följande adress: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (eller klicka här),

2) begära medling via enheten för internationell familjemedling vid justitieministeriet, som fungerar som central myndighet för Haagkonventionerna av den 25 oktober 1980 och den 19 oktober 1996 och för Bryssel IIa-förordningen. Den centrala myndigheten föreslår medling i ärenden som den är inkopplad i, men kan också allt efter situation ingripa utan att vara inkopplad vid olovligt bortförande av barn, umgängesrätt över gränserna och skydd av barn som befinner sig utomlands.

För att inleda medling måste minst en av föräldrarna vara bosatt i Frankrike och den andra utomlands, oavsett deras medborgarskap.Om den ena föräldern begär internationell medling hos enheten ska denna föreslå den andra föräldern detta. Deltagandet måste vara frivilligt: Det får inte förekomma någon typ av tvång under förfarandet för internationell medling i familjemål. Medlarna i enheten ska fullgöra sitt uppdrag på ett opartiskt och noggrant sätt, och medling omfattas av tystnadsplikt.

Medling som sker via enheten är gratis. En begäran - tillsammans med relevanta dokument - som rör ett pågående eller avslutat förfarande i Frankrike eller utomlands ska skickas till följande adress:

Ministère de la Justice (Justitieministeriet)

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Det kan även ske via e-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Länk till det franska justitieministeriets hemsida (enheten för internationell familjemedling): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Senaste uppdatering: 25/05/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.