Medling i familjemål

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

En kortfattad presentation av familjerådgivning i Tyskland

Utdrag ur broschyren ”Äktenskapslagstiftning” (Eherecht) som getts ut av förbundsjustitie- och konsumentskyddsministeriet (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), s. 73:

”6.2.5 Familjerådgivning

Par som genomgår en skilsmässa eller en separation vill ofta nå uppgörelser angående sina familjeförhållanden i godo. I sådana fall är medling ett utmärkt alternativ till ett domstolsförfarande.

Den rättsliga ramen för medling upprättades genom lagen om medling (Mediationsgesetz), som trädde i kraft den 26 juli 2012.

Medling hjälper parterna att komma fram till en överenskommelse i godo med hjälp av en neutral part (medlaren). De berörda personerna tar ansvar för lösningen och medlaren har inte behörighet att fatta beslut.

Till skillnad från ett domstolsförfarande innebär detta att de inblandades verkliga intressen och behov kan fastställas och användas för att komma fram till en lösning som skräddarsys för den enskilda konflikten. Det är mindre sannolikt att de inblandade personernas intressen beaktas i samband med ett domstolsbeslut. Sådana lösningar godtas därför av de berörda parterna i större utsträckning och är i allmänhet mer effektiva på lång sikt. Medling kan till exempel leda till överenskommelser om underhåll, tillgångar, äganderätt, föräldraansvar eller umgängesrätt.

I mål om äktenskapsskillnad kan domstolen besluta att makarna enskilt eller gemensamt ska närvara vid ett kostnadsfritt informationsmöte om medling, eller delta i någon annan form av tvistlösning utanför domstol vad gäller sammanhängande frågor[1] , med hjälp av en person eller ett organ som utses av domstolen. Parterna ska även inge en bekräftelse på att de har deltagit (§ 135 i lagen om förfarandet i familjemål och i mål om frivillig rättsvård, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, nedan kallad FamFG). Ett sådant beslut kan inte verkställas genom tvångsåtgärder. Domstolen kan emellertid ta hänsyn till en underlåtenhet att följa beslutet vid fördelningen av rättegångskostnaderna (§ 150.4 i FamFG).”

Detsamma är tillämpligt i mål som rör barn enligt § 156.1 tredje och femte meningarna och § 81.2 nr 5 i FamFG. I sådana mål kan domstolen också besluta att föräldrarna ska närvara vid ett informationsmöte om medling eller delta i någon annan form av tvistlösning utanför domstol. Ett sådant beslut kan inte verkställas genom tvångsåtgärder men domstolen kan beakta en underlåtenhet att följa beslutet vid fördelningen av rättegångskostnaderna i målet.

Länkar till tyska webbplatser med information om medlare i familjemål

- Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlin, Tyskland (internationell medling i familjemål och vid bortförande av barn)

http://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin, Tyskland (medling i gränsöverskridande mål som rör barn)

http://www.zank.de/

Länkar till tyska webbplatser med information om familjerådgivning eller medling i allmänhet

- Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. (Federala medlingsförbundet) 30 K, 13509 Berlin

http://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlin (tillfälligt förbund för familjemedling)

http://www.bafm-mediation.de/

Länkar till tysk lagstiftning om familjerådgivning

- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mohrenstraße 37, 10117 Berlin (förbundsjustitie- och konsumentskyddsministeriet)

http://www.bmjv.de/

- Lag om främjande av medling och andra former av tvistlösning utanför domstol (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (BGBl.(Bundesgesetzblatt, Tysklands officiella kungörelseorgan) 2012 del I, nr 35 av den 25 juli 2012)

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Därmed sammanhängande frågor innefattar tvister angående förmögenhetsförhållanden, fördelning av pensionsrättigheter, underhåll, kostnader för den gemensamma bostaden och hushållet.

Senaste uppdatering: 15/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.