På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medling i familjemål

Gibraltar
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Familjemedling är frivillig. Domstolarna i Gibraltar uppmuntrar till medling om verkliga möjligheter finns att den kommer att hjälpa parterna att lösa eller begränsa sina meningsskiljaktigheter. Det finns olika rättstillämpare som är behöriga medlare. De kan få instruktioner om att medla i familjetvister. Socialtjänstens Family and Children Team utför dessutom medling mellan parter som slussats dit av domstolarna. Någon lagstiftning finns inte om familjemedling.

Någon webbplats med förteckning över familjemedlare finns inte och heller inte någon med information om familjemedling eller medling i allmänhet.

Senaste uppdatering: 11/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.