Medling i familjemål

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i familjemål

Uttrycket medling i familjemål avser en form av tvistlösning utanför domstol i familjetvister (dvs. ekonomiska tvister och tvister som rör makars förmögenhetsförhållanden, liknande tvister som uppkommer i samboförhållanden eller förhållandet mellan föräldrar och barn och andra familjetvister), i vilka parterna får hjälp att tillsammans komma fram till en överenskommelse som är godtagbar för alla parter.

Ι. Medling (διαμεσολάβηση) infördes i det grekiska rättssystemet genom lag nr 3898/2010 om medling på privaträttens område (Greklands officiella kungörelseorgan, serie I, nr 211/16 oktober 2010), som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008.

Enligt artikel 2 i lag nr 3898/2010, ”får civilrättsliga tvister överföras till medling genom avtal mellan parterna, under förutsättning att parterna har rätt att lösa tvisten”, medan det i artikel 8 i samma lag föreskrivs att: ”1. Parterna eller deras juridiska ombud, eller i fråga om juridiska personer deras företrädare, ska delta i medlingen tillsammans med sin advokat. 2. Medlaren ska utses av parterna eller av en av dem utsedd tredje part. 3. Medlingsförfarandet beslutas av medlaren i samförstånd med parterna, vilka kan avbryta medlingen när de så önskar. Medlingen är av förtrolig karaktär och protokollförs inte. Under medlingen får medlaren kommunicera med och möta var och en av parterna”. När förfarandet avslutas ska medlaren upprätta en medlingsrapport (artikel 9 i lag nr 3898/2010), med bl.a. den överenskommelse som nåtts, underskriven av medlaren, parterna och deras juridiska ombud. Om minst en av parterna så begär ska medlaren även lämna rapporten till kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen ägt rum, varpå den blir verkställbar.

Medlaren ersätts med ett timarvode för maximalt 24 timmar, i vilket även förberedelsearbete ska ingå. Parterna och medlaren får enas om annan ersättningsmetod. Parterna ska betala lika stora delar av arvodet, om de inte kommer överens om annat. Varje part ska bära kostnaden för sitt eget juridiska ombud. Storleken på timarvodet fastställs och justeras genom beslut av justitieministern, tillika minister för öppenhet och mänskliga rättigheter.

(Se http://www.diamesolavisi.gov.gr/.)

ΙΙ. I artikel 214Β.1 i civilprocesslagen, som infördes genom artikel 7 i lag nr 4055/2012, har vidare rättslig medling (δικαστική μεσολάβηση) införts Enligt nämnda artikel ”får privaträttsliga tvister även lösas genom rättslig medling. Det är frivilligt att använda sig av rättslig medling och medlingen får äga rum innan talan väcks eller när den är anhängiggjord”. I sista stycket i punkt 3 i samma artikel föreskrivs att ”varje berörd part får, genom ett juridiskt ombud som handlar på dennes vägnar, inge en skriftlig begäran om att målet ska hänvisas till den medlande domaren”. Artikeln fortsätter ”4. Den domstol vid vilken målet har anhängiggjorts får när som helst, beroende på målet och med beaktande av samtliga omständigheter, uppmana parterna att använda sig av rättslig medling i syfte att lösa sin tvist och samtidigt, om parterna samtycker, skjuta upp förhandlingen av målet en kort tid, men inte längre än sex månader. 5. Om parterna når en överenskommelse ska en medlingsrapport upprättas. Denna rapport ska undertecknas av medlaren, parterna och parternas juridiska ombud och originalet ska lämnas till kansliet vid den förstainstansdomstol där medlingen ägt rum ... När medlingsrapporten har lämnats till förstainstansdomstolens kansli, i den mån den visar att parterna har kommit överens om att det föreligger ett anspråk, ska den utgöra en exekutionstitel i enlighet med artikel 904.2 c i civilprocesslagen”.

Kostnaderna för rättslig medling omfattas helt av lagen om tillhandahållande av rättshjälp till medborgare med låga inkomster (lag nr 3226/2004).

Två viktiga bestämmelser är den nya artikel 116A i civilprocesslagen, (införd genom artikel 1.2 i lag nr 4335/2015), i vilken anges att ”när som helst under en rättegång och i alla förfaranden ska domstolen uppmuntra ... val av medling som medel för att avgöra tvisten utanför domstol”, och artikel 214C i civilprocesslagen, i vilken anges att ”domstolen ska föreslå att parterna använder medling om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i målet. Om domstolens förslag godtas ska förhandlingen i målet skjutas upp i tre månader. Samma sak gäller om parterna själva beslutar att använda medling medan målet är anhängigt”.

Det finns ingen lagstiftning i Grekland som särskilt reglerar medling i familjemål, vilket innebär att de allmänna bestämmelserna om medling och rättslig medling som beskrivs ovan är tillämpliga.

Par av olika nationaliteter – gifta eller i ett samboförhållande – lever i flerkulturella familjer och vid skilsmässa eller avslutad relation kan, utöver gängse frågor i samband med familjemål (t.ex. föräldraansvar, vårdnad, kontakt med barnet, underhåll till barn, äganderättsfrågor mellan makarna), ännu större problem uppkomma i gränsöverskridande fall, nämligen om ett barn bortförs. Bestämmelserna ovan om medling och rättslig medling kan vara tillämpliga i sådana fall. De är förenliga med de redan tillämpliga bestämmelserna i artikel 7.2 c i 1980 års Haagkonvention och artikel 55.2 e i förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel IIa-förordningen).

Senaste uppdatering: 18/01/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.