Medling i familjemål

Irland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

2017 års lag om medling (Mediation Act 2017) omfattar inte uttryckligen gränsöverskridande medling, och medling enligt denna lag är alltid frivillig.  Om gränsöverskridande medling i familjemål genomförs i Irland gäller bestämmelserna i denna lag.

2017 års lag om medling http://www.irishstatutebook.ie/eli/2017/act/27/enacted/en/html trädde i kraft den 1 januari 2018.  Genom lagen införs ett omfattande regelverk för att främja tvistlösning via medling som ett alternativ till domstolsprocesser. Målet med lagen är att främja medling som ett praktiskt, effektivt och ändamålsenligt alternativ till domstolsprocesser, och på så sätt sänka de juridiska kostnaderna, påskynda lösningen av tvister och minska den stress och bitterhet som domstolsprocesser ofta leder till.

Lagen

  • innehåller allmänna principer för hur behöriga medlare ska genomföra medling – avsnitten 6–8,
  • föreskriver införande av uppförandekoder för hur behöriga medlare ska genomföra medling – avsnitt 9,
  • föreskriver att kommunikation mellan parterna under medlingen ska vara konfidentiell – avsnitt 10,
  • föreskriver ett möjligt framtida inrättande av ett medlingsråd för att utöva tillsyn över området – avsnitt 12,
  • inför en skyldighet för solicitors och barristers att ge parter i en tvist rådet att överväga medling som ett sätt att lösa tvisten – avsnitten 14 och 15,
  • gör det möjligt för en domstol att, på eget eller parternas initiativ, uppmana parterna att överväga medling som ett sätt att lösa tvisten – avsnitt 16,
  • föreskriver vilken verkan medlingen ska ha på preskriptionsfrister – avsnitt 18,
  • föreskriver att en domstol, vid fördelningen av rättegångskostnaderna i sådana tvister som avses i avsnitt 16 i lagen, om den anser det motiverat får beakta en parts oskäliga vägran eller underlåtenhet att använda sig av medling eller en parts oskäliga vägran eller underlåtenhet att delta i medling efter uppmaning om detta från domstolen enligt avsnitt 16 – avsnitten 20 och 21.

Lagen är tillämplig på alla civilrättsliga förfaranden som kan inledas vid domstol, förutom de undantag som anges i avsnitt 3 i lagen.

Senaste uppdatering: 12/04/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.