Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Italien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i familjemål är en process som makar eller partner som upplever svårigheter frivilligt kan välja att utnyttja för att lösa sin tvist med hjälp av en eller flera medlare. Medlarna har till uppgift att underlätta kommunikationen och hjälpa paren att diskutera både känslomässiga och praktiska aspekter av separationen (bodelning, underhållbetalningar, vem som ska tilldelas det gemensamma hemmet etc.). De har också till uppgift att uppmuntra par att träffa sådana överenskommelser som bäst tillgodoser alla familjemedlemmars behov.

Medling regleras generellt av lagstiftningsdekret nr 28 av den 4 mars 2010, i dess ändrade lydelse, om ”genomförandet av artikel 60 i lag nr 69 av den 18 juni 2009, om medling för att lösa privaträttsliga tvister”.

I denna lag beskrivs det förfarande som ska tillämpas för att lösa tvister om överlåtbara rättigheter utanför domstol. I vissa uttryckligen angivna frågor är medling en förutsättning för att den handling som inleder förfarandet ska kunna prövas i sak.

På familjerättens område är förhandsmedling endast obligatoriskt vid tvister om överenskommelser som rör ett familjeföretag (dvs. avtal genom vilka ägaren till företaget överlåter hela eller en del av företaget till sina arvingar).

I alla andra familjerättsliga tvister är medling frivilligt.

I förfaranden som rör vårdnad om barn kan domstolen emellertid skjuta upp meddelandet av en dom så att makarna, med hjälp av experter, kan ta hjälp av medling för att nå en överenskommelse, särskilt för att skydda barnets eller barnens ideella och materiella intressen.

Medling kan ske i eller genom offentliga eller privata organ som är inskrivna i det register över medlingsorgan som justitieministeriet för.

En förteckning över medlingsorgan finns på följande webbplats:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Advokater som tillhör det italienska advokatsamfundet har automatiskt rätt att verka som medlare.

I många kommuner kan man få tillgång till medlingstjänster i familjemål genom familjerådgivningscenter eller lokala hälso- och sjukvårdsföretag.

Ett annat förfarande – som skiljer sig från medling men som också syftar till att lösa tvister utanför domstol – är assisterad förhandling. Detta förfarande regleras av lagdekret nr 132 av den 12 september 2014, omvandlad efter ändringar till lag nr 162 av den 10 november 2014.

Med assisterade förhandling avses en överenskommelse där parterna har enats om att ”samarbeta i god tro för att lösa tvisten i godo”. För att överenskommelsen ska vara giltig måste den upprättas skriftligen med hjälp av en eller flera advokater, och den måste avse överlåtbara rättigheter.

Till skillnad från överenskommelser som är frukten av medling är överenskommelser om assisterad förhandling verkställbara och innebär att tillgångar kan intecknas.

Precis som medling kan assisterad förhandling vara obligatorisk eller frivillig.

På familjerättsområdet är assisterad förhandling alltid frivillig.

I lagstiftningen regleras assisterad förhandling i frågor som rör hemskillnad och äktenskapsskillnad, i syfte att nå en samförståndslösning eller en ändring av de villkor som tidigare fastställts.

För par utan minderåriga barn (eller med vuxna barn som saknar rättshandlingsförmåga), lämnas överenskommelsen till den allmänna åklagaren vid behörig domstol. Om åklagaren inte hittar några oegentligheter underrättar han eller hon advokaterna om att det inte finns några hinder för förlikning.

För par med minderåriga barn (eller med vuxna barn som saknar rättshandlingsförmåga), måste överenskommelsen översändas till det allmänna åklagarkontoret vid behörig domstol för en kontroll av att barnens bästa garanteras. Om överenskommelsen bedöms se till barnens bästa godkänner den allmänna åklagaren överenskommelsen. I annat fall skickar åklagaren överenskommelsen till domstolens ordförande, som inom de nästföljande 30 dagarna kallar parterna till ett möte.

Den överenskommelse som har nåtts och godkänts på detta sätt har samma verkan som och ersätter bestämmelser om hemskillnad eller äktenskapsskillnad och ändrar villkoren i dessa.

Efter ikraftträdandet av lag nr 76 av den 20 maj 2016 kan parterna även använda sig av assisterad förhandling för att upplösa ett registrerat partnerskap som ingåtts av personer av samma kön.

Senaste uppdatering: 21/07/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.