Medling i familjemål

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

För att underlätta tillämpningen av alternativa tvistlösningsmetoder har Lettland antagit lagen om medling (Mediācijas likums – i kraft sedan den 18 juni 2014).

Den medlingsmodell som domstolen rekommenderar i civilrättsliga förfaranden trädde i kraft den 1 januari 2015. Domare åläggs att erbjuda parterna medling som ett sätt att lösa sin tvist. Medling ska erbjudas i varje skede av förfarandet (efter att en talan har väckts, under rättegångsförberedelserna och vid den preliminära förhandlingen, och även under själva rättegången, fram till dess att prövningen i sak har avslutats).

Flera projekt har genomförts för att främja medling som tvistlösningsmetod:

1. Projekt – kostnadsfri medling i familjetvister

Rådet för auktoriserade medlare (Sertificētu mediatoru padome) fortsätter att genomföra programmet ”Medling i familjetvister” under 2023, vilket det har gjort sedan den 1 januari 2017. Inom ramen för det statsbudgetfinansierade programmet har enskilda personer varit berättigade till statligt stöd, vilket har gett dem möjlighet att delta i fem kostnadsfria möten med en certifierad medlare för att lösa meningsskiljaktigheter mellan föräldrar som också påverkar barns intressen och hitta sätt att förbättra relationerna mellan familjemedlemmar. Inom ramen för projektet omfattar det statliga stödet de första fem medlingsmötena (60 minuter vardera), som leds av en certifierad medlare och är gratis för parterna. Om tvisten inte är löst efter fem möten står parterna för kostnaderna för ytterligare medlingstjänster. En certifierad medlare eller rådet för certifierade medlare (Sertificētu mediatoru padome) bör rådfrågas för att bedöma en persons behörighet. Information om projektet görs tillgänglig för berörda personer via domstolar och överförs till lokala myndigheter, socialtjänst, familjedomstolar osv.

För att ansöka om medling i familjemål måste du kontakta en valfri certifierad medlare som deltar i programmet eller, om det är omöjligt att enas om valet av medlare, kontakta rådet för auktoriserade medlare via e-post till t smp@smp.lv eller genom att ringa 28050777.

Mer information om programmet finns här.

2. Vägledning

Alla intresserade kan få vägledning om medling och dess ansökningar genom att kontakta rådet för auktoriserade medlare per e-post på smp@smp.lv eller genom att ringa + 371 28050777.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.