Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

För att underlätta alternativa tvistlösningsmetoder har Lettland antagit lagen om medling

(som varit i kraft sedan den 18 juni 2014).

Den medlingsmodell som domstolen rekommenderar i civilrättsliga förfaranden trädde i kraft den 1 januari 2015. Domare åläggs att erbjuda parterna medling som ett sätt att lösa sin tvist. Medling ska erbjudas i varje skede av förfarandet (efter att en talan har väckts, under rättegångsförberedelserna och vid den preliminära förhandlingen, och även under själva rättegången, fram till dess att prövningen i sak har avslutats).

Flera projekt har genomförts för att främja medling som tvistlösningsmetod:

1. Projekt – kostnadsfri medling i familjetvister

Sedan den 1 januari 2017 kan enskilda få statligt stöd från ett program som det har avsatts medel till i statsbudgeten. De har möjlighet att delta i fem kostnadsfria möten med en certifierad medlare för att lösa meningsskiljaktigheter som påverkar barns intressen och hitta sätt att förbättra förhållandet mellan familjemedlemmar. Inom ramen för projektet betalar staten för de fem första mötena (på vardera 60 minuter). Mötena leds av en certifierad medlare. För parterna är mötena gratis. Om tvisten inte är löst efter fem möten står parterna för kostnaderna för ytterligare medlingstjänster. Man bör vända sig till en certifierad medlare eller rådet för certifierade medlare (Sertificētu mediatoru padome) för att få reda på om en viss person har rätt till denna form av medling. Information om projektet meddelas de berörda parterna via domstolar och vidarebefordras till kommuner, socialtjänsten, familjedomstolar osv.

Projektet är avsett att hjälpa 300 par och göra det möjligt för föräldrar med barn att lösa både sådana familjetvister och meningsskiljaktigheter som prövas i domstol och sådana som ännu inte har nått domstolarna. Projektet syftar framför allt till att ge äktenskapsstöd, eller åtminstone lösa meningsskiljaktigheter på ett sätt som bevarar respekten mellan ett barns föräldrar, så att dessa även i fortsättningen kan diskutera med varandra och gemensamt komma överens i olika frågor som rör den dagliga omsorgen om barnet och dess uppfostran och utbildning.

En förteckning över certifierade medlare finns på https://sertificetimediatori.lv.

2. Vägledning

För vägledning om medling och dess olika användningsområden kan du kontakta rådet för certifierade medlare – tfn: +371 28 050 777.

Senaste uppdatering: 07/04/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.