Medling i familjemål

Litauen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i tvistemål (däribland familjetvister) regleras i Litauen genom lagen om medling (en ny version av lagen trädde i kraft den 1 januari 2019). Lagen om medling är tillämplig på nationella och internationella civilrättsliga tvister och genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område.

Medling är ett förfarande för tvistlösning under vilket ett eller flera (opartiska) medlare hjälper parterna att lösa tvisten i godo. Parterna kan använda sig av denna metod både vid tvister som ännu inte har anhängiggjorts vid domstolen (utomrättslig medling) och i mål som redan prövas i domstol (rättslig medling).

För att medling ska inledas, krävs skriftligt samtycke från parterna i tvisten. Medling kan endast tillgripas i tvister där parterna enligt lag kan ingå förlikningsavtal. Medlaren utses gemensamt av parterna eller kan, på begäran av parterna, utses av det statliga rättshjälpskontoret.

Från och med den 1 januari 2019 måste medlare ha avlagt en särskild examen (med vissa undantag), uppfylla övriga krav enligt lagen (god vandel, universitetsexamen, slutförd medlarutbildning) samt vara inskrivna i Litauens förteckning över medlare. Förteckningen över medlare publiceras på webbplatsen för det statliga rättshjälpskontoret (http://vgtpt.lrv.lt/). Medlare ska även uppfylla kraven på opartiskhet och professionalitet. Medlare kan beroende på vilket avtal som ingåtts erbjuda sina tjänster mot arvode eller kostnadsfritt. Parterna och medlarna kan komma överens om metod och förfarande för att lösa tvisten. Båda parterna kan dra sig ur medlingen utan att ange några skäl.

Det är viktigt att understryka att preskriptionstiden tillfälligt upphör att löpa när medling inleds. Även i det fall tvisten inte kan lösas genom förlikning misslyckas, behåller parterna följaktligen rätten att gå domstol för att få sin sak prövad. Om tvisten kan lösas med hjälp av en medlare, ingås ett förlikningsavtal. Sedan domstolen godkänt förlikningsavtalet genom ett förenklat förfarande är det verkställbart.

I lagen fastställs även att konfidentialitet är en av de viktigaste grundprinciperna vid medlingen. Detta innebär att medlare och medlingskontorens personal, såvida inte parterna enas om något annat, måste hålla all medlingsrelaterad information konfidentiell, med undantag för information som krävs för att godkänna eller genomföra det förlikningsavtal som medlingen har utmynnat i, samt uppgifter som det skulle strida mot allmänintresset att sekretessbelägga. Denna bestämmelse säkerställer att uppgifter som lämnas under förmedlingen, utöver ovannämnda undantag, inte får användas mot den part som har lämnat dem.

Genom lagen om medling regleras enskildheterna i obligatorisk och rättslig medling och medlarnas disciplinära ansvar.

Från och med den 1 januari 2020 blir medling i familjefrågor obligatorisk. Obligatorisk medling och rättslig medling finansieras genom statsbudgeten (upp till 6 timmar) i de fall där det statliga rättshjälpskontoret väljer medlare. Parterna har fortfarande rätt att välja medlare för obligatorisk medling från förteckningen över medlare, men måste i så fall betala själva.

Enligt civilprocesslagen ska personer som använt sig av medling betala lägre avgifter när de går till domstol.

Information om medling och dithörande lagstiftning finns på justitieministeriets webbplats (på litauiska):

http://tm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiliniu-gincu-taikinamasis-tarpininkavimas-mediacija

Information om medling på justitieministeriets webbplats (på engelska):

http://tm.lrv.lt/en/fields-of-activity/mediation

Senaste uppdatering: 10/04/2020

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.