Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i familjemål

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Lagstiftning

Medling i familjemål regleras av lagen av den 24 februari 2012 om medling på privaträttens område och den storhertigliga förordningen av den 25 juni 2012 om förfarandet för godkännande av rätts- och familjemedlare, det särskilda medlingsutbildningsprogrammet och hållandet av ett gratis informationsmöte.

I artikel 1251-1.2 i den nya civilprocesslagen föreskrivs de områden där en domstol kan föreslå parterna ”medling i familjemål”. Det handlar om följande områden:

  • Äktenskapsskillnad, hemskillnad för gifta par, hemskillnad för registrerade partner inklusive bodelning samt skifte av samägd och enskild egendom.
  • Underhållsskyldigheter, bidrag till hushållets utgifter, barnbidrag och föräldraansvar.

Förfarande

Parterna kan använda sig av konventionell medling (médiation conventionnelle) eller rättslig medling i familjemål (médiation judiciaire familiale). Konventionell medling kan inledas av varje part helt oberoende av ämnesområde, i enlighet med artikel 1251-22.2 i den nya civilprocesslagen, utan att ett rättsligt förfarande eller ett skiljedomsförfarande har inletts. Föreskrifterna för hur förfarandet läggs upp bestäms i ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna och medlaren. Konventionell medling tillåter parterna att välja mellan en medlare som har godkänts av justitieministern eller en annan medlare.

När en domstol ska avgöra i en tvist som har med ett av de ämnen som förtecknas i artikel 1251-1.2 i den nya civilprocesslagen att göra kan domstolen föreslå parterna medling i familjemål. Den fattar beslut om ett kostnadsfritt informationsmöte med en godkänd inhemsk medlare – eller medlare som av Luxemburg tillåts verka utan godkännande eftersom de uppfyller krav i ett annat EU-land som liknar de luxemburgska eller i huvudsak är jämförbara med dessa i enlighet med artikel 1251-3.1 tredje stycket i den nya civilprocesslagen. Efterföljande möten kostar 57 euro (priset fastställs genom storhertiglig förordning). Domstolen fastställer en tidsfrist för medlingen som inte får överstiga tre månader. Tidsfristen kan däremot förlängas om parterna gemensamt ber om detta. Personer som saknar tillräckliga resurser kan få ekonomiskt bidrag för rättslig medling i familjemål.

Notera att medlingsöverenskommelser har samma bevisvärde som domstolsavgöranden. I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område är sådana medlingsöverenskommelser verkställbara inom hela EU, oavsett om de har slutits utomlands eller inom landet. Överenskommelsen blir verkställbar när den har godkänts av ordföranden för en distriktsdomstol (tribunal d’arrondissement). Vid medling i familjemål kontrollerar domaren att överenskommelsen är förenlig med grunderna för rättsordningen, att den inte strider mot barnens bästa, att tvisten kan lösas via medling och att medlaren har godkänts av justitieministern.

Användbara länkar:

Förteckning över godkända medlare

Justitieministeriet (för allmän information om medling på privaträttens område)

Senaste uppdatering: 09/12/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.