Medling i familjemål

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Vid medling löser parterna tvisten gemensamt, under vägledning av en oberoende medlare. Medling används främst på det civilrättsliga och det offentligrättsliga området. Det finns många fördelar med denna typ av tvistlösning utanför domstol: en tvist får ofta snabbare en lösning på så sätt än om den tas upp i domstol, medling tenderar också att bli billigare och hjälper till att bibehålla relationen mellan parterna eftersom de frivilligt försöker hitta en lösning.

Nederländska medlarförbundet (Mediatorsfederatie Nederland)

Det finns flera register över medlare. Nederländska medlarförbundet (MfN) sköter registret över medlare (tidigare känt som NMI-registret). MfN är det förbund som företräder de största medlarföreningarna i Nederländerna. MfN:s register innehåller endast medlare som uppfyller noggrant avvägda kvalitetsstandarder. Nederländska staten använder MfN:s standarder som grundval för registret över medlare som arbetar inom rättshjälpssystemet (Rättshjälpsrådets register). På MfN:s webbplats finns också oberoende information om medling och medlare i Nederländerna.

ADR:s internationella register

Dessutom finns ADR:s internationella register, där man kan söka efter medlare och hitta information om ämnen som rör medling.

Information om medling

Nederländerna har infört initiativet ”Mediation naast rechtspraak” (medling parallellt med rättsprocesser). Det innebär att den distriktsdomstol eller appellationsdomstol som prövar ett mål informerar parterna om möjligheten till medling. Domstolarna kan också hänvisa parterna i familjerättsliga mål till en föräldrautredning (ouderschapsonderzoek), där medling ingår som metod för att hitta en möjlig lösning på problemen.

Andra organ som lämnar information om medling är bl.a. Juridikinformationen (Het Juridisch Loket) och Rättshjälpsrådet (Raad voor Rechtsbijstand).

Under vissa omständigheter kan kostnader för medling återbetalas helt eller delvis. Klicka här för mer information om subsidierad medling.

Relaterade länkar

Nederländska medlarförbundet

ADR:s internationella register

De Rechtspraak over mediation naast rechtspraak

Juridikinformationen

Rättshjälp

Rättshjälpsrådet

Senaste uppdatering: 09/02/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.