På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medling i familjemål

Nordirland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Familjemedling

Familjemedling är helt frivilligt och det finns för närvarande inga krav i Nordirland på att man måste försöka lösa en tvist genom medling innan man går till domstolen. Domstolarna stöder dock och uppmuntrar i lämpliga fall användningen av medling. Även om förfarandet inte finns fastställt i lag, är det sannolikt att domstolarna går med på att lägga ett ärende åt sidan om utsikter finns att problem kan lösas genom medling. Parterna kan också ansöka hos domstolen om att medlingsöverenskommelsen ska förklaras verkställbar som om den vore ett domstolsbeslut.

I vissa fall finns offentliga medel tillgängliga. Legal Services Agency Northern Ireland har stått för kostnaderna för viss medling via rättshjälpsmedel och Department of Health, Social Services and Public Safety finansierar för närvarande medling i familjetvister innan parterna går till domstol. Ytterligare information finns på webbplatsen Family Support Northern Ireland.

Familjemedlaryrket

Utbildning och ackreditering regleras inte av staten. Yrket regleras av branschen, och kraven på kvalifikationer och erfarenhet varierar mellan de anslutna yrkesförbunden. Ytterligare information kan fås från yrkesutövarnas webbplatser och från broschyren Alternatives to Court in Northern Ireland på webbplatsen NI Direct .

Senaste uppdatering: 11/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.