Medling i familjemål

Rumänien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I lag nr 192/2006 regleras medling och organisationen av medlaryrket. Lagen omfattar allmänna bestämmelser, bestämmelser om medlaryrket (certifiering som medlare, avstängning och uteslutande från tjänst, medlingsrådet, organisation och utövande av medlaryrket, medlarens rättigheter och skyldigheter, medlarens ansvar), medlingsförfarandet (förfarande innan medlingsöverenskommelse ingås, medlingsöverenskommelsen, medlingsprocessen, avslutande av medlingsförfarandet) och särskilda bestämmelser om familjemål och brottmål.

Parterna kan delta i ett informationsmöte om fördelarna med medling, också, i förekommande fall, efter det att talan har väckts vid behörig domstol, i syfte att lösa tvister med hjälp av denna metod. Beviset på deltagande i informationsmötet om fördelarna med medling är ett intyg som utfärdas av den medlare som tillhandahöll informationen. Informationen om fördelarna med medling kan lämnas av domaren, åklagaren, det juridiska ombudet, advokaten eller notarien och i sådana fall intygas det skriftligen.

Frågan som är föremål för medlingen får inte innefatta uteslutande personliga rättigheter som sådana som avser en persons status eller andra rättigheter som parterna inte får utöva enligt ett avtal eller någon annan akt.

Medlingen ska genomföras på samma sätt för alla personer, oberoende av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, språk, religion, kön, övertygelse, politisk uppfattning, förmögenhet eller socialt ursprung.

Medling är en verksamhet av allmänt intresse. När medlarna fullgör sina skyldigheter har de inte några befogenheter att fatta beslut vad gäller innehållet i den överenskommelse som parterna ska nå, men de får vägleda dem genom att bekräfta att den är laglig. Medling kan äga rum mellan två eller flera parter. Parterna har rätt att fritt välja medlare. Medlingen kan genomföras av en eller flera medlare. Rättsliga organ och skiljedomsorgan, samt andra myndigheter som anförtrotts dömande funktioner, ska informera parterna om möjligheten till och fördelarna med medling. De ska också uppmana dem att använda detta verktyg för att lösa sina tvister.

Parterna kan be en notarie att bestyrka överenskommelsen. Den handling som notarien upprättar för att bestyrka överenskommelsen är verkställbar.

Parterna i medlingsöverenskommelsen kan inställa sig vid domstolen för att ansöka om ett beslut om godkännande av deras överenskommelse. Den behöriga myndigheten är antingen den distriktsdomstol inom vars domkrets någon av parterna har sin bostad, vistelseort eller sitt säte, eller den distriktsdomstol inom vars domkrets medlingsöverenskommelsen har ingåtts. Det beslut genom vilket domstolen godkänner parternas överenskommelse ska fattas inom stängda dörrar och är verkställbart.

Särskilda bestämmelser om familjemål. Medling kan användas för att lösa tvister mellan makar angående äktenskapets fortbestånd, hemskillnad, utövande av föräldrarättigheter, fastställande av barnens vistelseort, föräldrars underhåll till barn eller någon annan tvist som kan uppkomma mellan makar angående deras rättigheter enligt lag. Medlingsöverenskommelse som ingåtts mellan parter i mål/tvister som omfattar utövande av föräldrarättigheter, föräldrars underhåll till barn, eller fastställande av barnens vistelseort ska godkännas av domstolen genom en förlikningsdom.

Parterna ska inge makarnas överenskommelse om att upplösa äktenskapet och överenskommelser i andra frågor med anknytning till äktenskapsskillnad till en domstol som är behörig att meddela dom om äktenskapsskillnad.

Medlaren ska se till att resultatet av medlingen inte strider mot barnets bästa, uppmuntra föräldrarna att främst fokusera på barnets behov och se till att tagandet av föräldraansvar eller den faktiska separationen eller skilsmässan inte påverkar barnets uppväxt och utveckling negativt.

Innan medlingsöverenskommelsen ingås, eller, i tillämpliga fall, under förfarandet, ska medlaren kontrollera att det inte förekommer missbruk eller våld i parternas relation och huruvida effekterna av ett sådant tillstånd kan påverka medlingen. Medlaren ska vidare bestämma huruvida en överenskommelse genom medling är lämplig under sådana omständigheter. Om medlaren under medlingen får kännedom om omständigheter som kan äventyra barnets uppväxt eller normala utveckling, eller som väsentligen strider mot barnets bästa, är han eller hon skyldig att rapportera detta till behörig myndighet.

Lag nr 217/2003 om förebyggande och bekämpande av våld i hemmet innehåller bestämmelser om de institutioner som har anförtrotts uppgifter för att förebygga och bekämpa våld i hemmet (vilka har en skyldighet att uppmuntra de tvistande parterna att använda medling), om inrättningarna som förebygger och bekämpar våld i hemmet (inbegripet stödcenter för våldsutövare, som erbjuder rådgivning och medling i familjeangelägenheter, med möjligheten att hänvisa ärenden som rör våld i hemmet till medling på parternas begäran), om skyddsordern och finansiering inom området för förebyggande och bekämpande av våld i hemmet.

I civila förfaranden rekommenderar domaren parterna att lösa tvisten i samförstånd genom medling och han eller hon försöker under hela förfarandet att få parterna att förlikas genom att ge dem nödvändig vägledning.

Vid tvister som kan bli föremål för ett medlingsförfarande kan domaren bjuda in parterna till ett informationsmöte om fördelarna med att använda detta förfarande. Om domaren anser det nödvändigt, med hänsyn till omständigheterna i målet, kan han eller hon rekommendera parterna att använda medling för att säkerställa en överenskommelse i godo av tvisten i vilket skede som helst i domstolsförfarandet. Medling är inte obligatorisk för parterna.

Om domaren rekommenderar medling ska parterna (om de inte har försökt lösa sin tvist genom medling innan de väckte talan vid domstol) inställa sig hos medlaren för att få information om fördelarna med medling. Efter att ha blivit informerade bestämmer parterna om de godtar att lösa sin tvist genom medling.

Om parterna förlikas godkänner domaren deras överenskommelse i den dom som han eller hon meddelar.

Vid äktenskapsskillnad kan ansökan om skilsmässa åtföljas av den överenskommelse som makarna nått genom medlingen angående upplösningen av äktenskapet och, i tillämpliga fall, regleringen av övriga frågor som rör äktenskapsskillnaden.

Lag nr 272/2004 om skydd och främjande av barns rättigheter innehåller bestämmelser om barns rättigheter (civila rättigheter och friheter, alternativa familjeomgivningar och omvårdnad, barnets hälsa och välbefinnande, utbildning, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter), bestämmelser om särskilt skydd för barn som tillfälligt eller permanent har berövats skyddet från sina föräldrar (omhändertagande, akut omhändertagande, särskild övervakning och övervakning av tillämpningen av särskilda skyddsåtgärder), bestämmelser om skydd av barn (flyktingar eller, vid väpnad konflikt, barn som har begått brott men som inte anses skyldiga enligt straffrätten, mot övergrepp, försummelse eller utnyttjande, inbegripet ekonomiskt utnyttjande, mot drogmissbruk och alla former av våld, barn vars föräldrar arbetar utomlands, och mot bortförande och alla former av människohandel), bestämmelser om institutioner och inrättningar som har anförtrotts uppgifter inom området för skydd av barn på central och lokal nivå, privata organisationer och finansiering av systemet för skydd av barn.

Den offentliga socialtjänsten är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa tidig upptäckt av risksituationer som kan leda till att barnet skiljs från sina föräldrar, och för att motverka kränkande behandling från föräldrar och våld i hemmet. Alla situationer i vilka ett barn skiljs från sina föräldrar och varje begränsning av utövandet av föräldrarättigheter ska föregås av ett systematiskt tillhandahållande av tjänster och förmåner som föreskrivs i lag, med särskilt fokus på ordentlig information till föräldrarna samt rådgivning, liksom terapi eller medling inom ramen för ett åtgärdsprogram.

Senaste uppdatering: 08/08/2022

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.