På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Medling i familjemål

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Yrket familjemedlare

Den skotska staten uppmuntrar användningen av alternativa tvistlösningsmetoder, inklusive medling, för att lösa familjetvister. Medling lämpar sig dock inte vid våld i nära relationer. Medling i familjemål är i regel frivilligt. I Skottland är det inte obligatoriskt att använda sig av medling eller alternativa tvistlösningsmetoder. När ett familjemål prövas i domstol kan domaren dock begära att medling ska genomföras.

Vill man få ett medlingsavtal verkställt i Skottland kan något av följande förfaranden användas:

• Man kan begära att Court of Session eller en sheriffdomstol (Sheriff Court) ska stadfästa medlingsavtalet. Detta innebär att domstolen utnyttjar sin rätt att omvandla medlingsavtalet till ett domstolsbeslut.

• Alternativt kan skriftliga avtal som är verkställbara utan domstolsprövning (self proving) registreras för verkställighet i de allmänna registren Books of Council and Session eller Sheriff Court Books. Med en handling som är verkställbar utan domstolsprövning avses en handling som uppfyller de formella kraven för att betraktas som undertecknad utan behov av bevis. Reglerna om handlingar som är verkställbara utan domstolsprövning finns i 1995 års lag om krav för skriftliga handlingar (Requirements of Writing (Scotland) Act 1995). Avtal registreras i Books of Council and Session genom ansökan till den skotska statens registeransvarige (Keeper of the registers of Scotland).

Efter registrering för verkställighet blir avtalet en officiell handling.

Avtal som har godkänts av domstolen eller registrerats på någon av de ovan beskrivna sätten kan verkställas i andra EU-medlemsstater.

Information om medling i Skottland finns på webbplatsen för Scottish Mediation Network.

Nationell lagstiftning om medling i familjemål

Eftersom det inte är obligatoriskt att använda sig av medling i familjetvister finns det inte mycket nationell lagstiftning på området.

I 1995 års lag om civilrättslig bevisning i samband med medling i familjemål (Civil Evidence (Family Mediation) (Scotland) Act 1995) anges dock att information om vad som tilldragit sig under medling i ett familjemål inte tillåts som bevisning i ett tvistemål i Skottland.

Senaste uppdatering: 11/02/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.