Medling i familjemål

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1. Allmän information om medling

I Slovakien äger medling i familjemål endast rum på grundval av frivilligt deltagande. Den genomförs av medlare som inte är specialiserade på familjerätt. En domstol har inte någon skyldighet att besluta om eller rekommendera medling för att lösa en tvist. En domstol får endast ge parterna rådet att försöka med medling för att lösa en tvist.

2. Länk till förteckning över medlare i Slovakien

En länk till en slovakisk webbplats där en förteckning över medlare är tillgänglig finns på http://www.komoramediatorov.sk/, där medlemmar i det slovakiska medlarförbundet (Slovenská komora mediátorov) är upptagna, samt på https://www.najpravo.sk/, där medlare förtecknas efter den region eller det distrikt där de finns. En fullständig förteckning över medlare som har genomgått en utbildning för att arbeta som medlare är tillgänglig på det slovakiska justitieministeriets webbplats (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk.

3. Länkar till webbplatser om medling i familjemål och medling i allmänhet

Allmän information om medling finns på det slovakiska medlarförbundets webbplats, http://www.komoramediatorov.sk/, liksom på https://www.najpravo.sk/.

4. Länk till slovakisk lagstiftning

Någon särskild nationell lagstiftning om medling i familjemål har ännu inte antagits. Medlingsförfaranden på detta område – samt på andra områden där medling är tillåten för tvistlösning utanför domstol – äger rum i enlighet med lag nr 420/2004 om medling och om ändring av vissa lagar.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.