Medling i familjemål

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

I Slovenien regleras medling genom lagen om medling på privaträttens område (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah - ZMCGZ, Uradni list RS [Sloveniens officiella kungörelseorgan], UL RS nr 56/08), som enligt artikel 2.1 är tillämplig på medling i familjemål angående krav som parterna fritt kan komma överens om och reglera. Dessutom är lagen om alternativ tvistlösning (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, nedan kallad ZARSS, UL RS nr 97/09 och 40/12 - ZUJF) tillämplig på familjeförhållanden. Enligt denna lag ska en domstol tillåta medling mellan parterna i en rättslig tvist.

I artikel 22.1 i ZARSS föreskrivs att medling i tvister som rör förhållandet mellan föräldrar och barn är gratis, eftersom avgifter för medlaren och dennes resekostnader helt täcks av domstolen, inte av parterna. Detta gäller även i fall där förmögenhetsförhållandet mellan makar ska lösas genom medlingen, tillsammans med tvisten som rör förhållandet mellan föräldrar och barn.

Enligt artikel 2 i reglerna för medlare i domstolarnas program (Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč, UL RS nr 22/10 och 35/13) ska den domstol som handhar förteckningen över medlare enligt ZARSS, i enlighet med programmets behov, fastställa det maximala antal medlare som kan upptas i förteckningen för ett särskilt område. För medling i familjemål ska domstolen, mot bakgrund av antalet medlare i förteckningen, beakta det faktum att medling i tvister som rör förhållandet mellan föräldrar och barn kan genomföras av två medlare, varav en är advokat medan den andra har expertkunskaper och erfarenhet inom psykologi eller något annat liknande område.

Några andra bestämmelser om medling i familjemål finns inte i slovensk lagstiftning. I den nya familjelagen kommer medling i familjemål att regleras mer utförligt.

Förteckningen över medlare är tillgänglig på webbplatserna för de enskilda domstolarna samt på justitieministeriets webbplats. Nämnda ministerium sköter centralregistret över medlare som deltar i domstolsprogrammen enligt ZARSS.

Relaterade länkar:

Allmän information om medling (det finns ingen separat länk för medling i familjemål)

Centralregistret över medlare

Senaste uppdatering: 23/03/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.