Medling i familjemål

Spanien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1. Regler om medling

I Spanien finns det inga särskilda regler om medling i familjemål. Det har dock inkluderats som ett civilrättsligt ärende i lag 5/12 av den 6 juli 2012 om medling på privaträttens område, som generellt reglerar frågor som rör medling på detta område.

Artiklarna 3 och 27 i ovannämnda lag 5/12 innehåller särskilda regler om medling i gränsöverskridande ärenden.

Vissa autonoma regioner som har jurisdiktion på detta område har också fastställt medlingsregler på ett sätt som liknar den nationella lagstiftningen. All lagstiftning om medling i de autonoma regionerna finns tillgänglig på

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Normativa-y-jurisprudencia/Leyes-Autonomicas/

2 Medling i familjemål

Medling i familjemål är helt frivilligt i Spanien och styrs bland annat av principerna om sekretess, jämlikhet mellan parterna och medlarens opartiskhet.

För att underlätta medling i mål som bland annat rör gränsöverskridande medling i familjemål är det enligt den allmänna lagstiftningen om medling tillåtet att genomföra medlingen via videokonferens eller med hjälp av andra elektroniska röst- eller bildöverföringsmedier. Parterna kan ta hjälp av en medlare innan en rättegång inleds eller under en pågående rättegång. Parterna kan även vända sig till en medlare efter avslutad rättegång, om de vill ändra resultatet eller göra det lättare att verkställa domstolens beslut.

Medlingsförfarandet är relativt enkelt, oavsett när det äger rum. Parterna kontaktar den medlare som de har valt eller, om det gäller ett pågående familjemål, den medlare som domaren har utsett. Först hålls ett informationsmöte där medlingsförfarandet beskrivs för parterna, och om båda samtycker till förfarandet kan det inledas. Medlaren leder medlingsmötena så att vardera part kan lägga fram sina ståndpunkter och försöka nå en överenskommelse. Förfarandet avslutas med eller utan överenskommelse om alla eller några av tvistepunkterna. Resultatet nedtecknas i en rapport. Om en överenskommelse har nåtts måste rapporten överlämnas till den rättsliga myndigheten för godkännande. Om inga minderåriga eller funktionsnedsatta barn berörs kan rapporten överlämnas till notarien, som kan registrera den som offentlig handling. Den kan sedan verkställas.

Om parterna deltar i medling innan rättegången inleds och når en överenskommelse påskyndas rättsprocessen. I så fall kan parterna nämligen genomgå ett förenklat förfarande där de tillsammans lämnar in överenskommelsen till familjedomstolen (Juzgado de Familia). Familjedomstolen godkänner överenskommelsen så länge den inte strider mot lagen eller mot de intressen som parets eventuella minderåriga barn eller barn med funktionsnedsättning har. (Se artikel 777 i civilprocesslagen)

Om rättegången har inletts utan att parterna har använt sig av medling kan domaren, med beaktande av omständigheterna i det enskilda målet, besluta att parterna bör använda sig av medling. Familjedomstolen uppmanar i så fall parterna att delta i ett kostnadsfritt informationsmöte. Om de bestämmer sig för att fortsätta med medlingen avbryts inte rättegången, såvida inte parterna ansöker om vilandeförklaring av målet, och om parterna till slut når en överenskommelse godkänns denna av domstolen. Om ingen överenskommelse nås eller om parterna inte vill utnyttja medlingsinstrumentet avgör domstolen alla frågor där parterna är oeniga.

Medling i familjemål är inte möjligt i mål om könsbaserat våld mellan parterna.

Informationsmötet är kostnadsfritt men kostnaden för själva medlingen får parterna själva stå för, såvida de inte har rätt till rättshjälp. All information om vad rättshjälp innebär och kraven för att få rättshjälp finns på

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

3 Familjemedlaryrket och tillgång till en medlare

Medlaren måste ha en universitetsexamen eller högre yrkesutbildning, och måste dessutom ha genomgått en särskild medlingsutbildning som ges vid utbildningsinstitutioner som har godkänts för detta syfte.

Det finns inget krav på att en medlare måste vara registrerad i ett register för att kunna medla i familjemål. Däremot har det upprättats register där medlare kan registrera sig, både på nationell nivå (registret över medlare och medlingsinstitut – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, vars webbplats anges nedan) och i de autonoma regionerna.

Nästan alla autonoma regioner har inrättat en offentlig medlingstjänst. Information om denna finns i medlingssektionen på de autonoma regionernas officiella webbplatser. Här förklarar regionerna olika ingående hur medlingssystemet fungerar och tillhandahåller information om och en länk till registret över medlare, om ett sådant finns. På webbplatserna finns vanligtvis formulär för att ansöka om medling. I dessa hänvisas till de särskilda organ som har inrättats för att genomföra medlingen.

För att hitta en medlare i familjemål måste man bestämma sig för om medlingen ska ske först när rättegången har inletts eller oberoende av rättegången. Om medlingen begärs när rättegången väl har inletts hänvisar den relevanta familjedomstolen parterna till de organ för medling i familjemål som är knutna till domstolen. Om medlingen ska ske före eller utanför rättegången måste parterna själva leta upp en medlare. Följande informationskällor kan vara användbara:

–          Det register över medlare och medlingsinstitut på nationell nivå som nämndes ovan:

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/registros/mediadores-instituciones

–          Följande institut, som justitieministeriet uppgett:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

–          De medlingstjänster som uppgetts för varje provins av domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial):

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

–          De medlingstjänster som inrättats av de olika autonoma regionerna. De autonoma regionernas officiella webbplatser innehåller vanligtvis information om dessa.

Utöver ovanstående källor finns mer information om förfarandet för medling i familjemål, tillämplig lagstiftning, de medlingstjänster som finns i de olika autonoma regionerna och de tillämpliga formkraven på webbplatsen för domstolarnas allmänna råd:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Senaste uppdatering: 05/07/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.