Medling i familjemål

Sverige
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i familjemål

En allmän utgångspunkt i svensk lagstiftning är att samförståndslösningar antas vara bäst för barnet. Regelsystemet har därför utformats på ett sådant sätt att man i första hand ska försöka få föräldrarna att komma överens i frågor som rör barnen.

Vem kontaktar man?

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar och ska bl.a. erbjuda föräldrar samarbetssamtal. Dessa samtal syftar till att nå enighet mellan föräldrarna, se vidare information om samarbetssamtal. Om föräldrarna kommer överens, kan deras samförståndslösning tas in i ett avtal som godkänns av socialtjänsten. Även domstolarna har ett ansvar för att i första hand försöka nå en samförståndslösning mellan föräldrarna. Om detta inte lyckas, kan domstolen besluta om samarbetssamtal eller medling.

När kan medling användas och inom vilka områden är det mest vanligt?

Medling i familjemål vid domstol är tänkt att användas i sådana fall där t.ex. samarbetssamtal inte har lett till resultat men det fortfarande bedöms finnas en möjlighet för föräldrarna att komma överens i frågor som rör barnen.

Finns det särskilda regler som måste följas?

Det är domstolen som bestämmer vem som ska utses till medlare. Ett beslut om medling förutsätter i och för sig inte samtycke från föräldrarnas sida, men det kan vara svårt för en medlare att utföra sitt uppdrag om en förälder direkt motsätter sig att en medlare utses. Medlaren bedömer, i samråd med domstolen, hur medlingen ska läggas upp. Det finns inte någon uppförandekod eller liknande för medlare.

Information och utbildning

Det finns inte något nationellt utbildningsorgan för medlare.

Vad kostar medling?

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg. Ersättningen betalas av staten.

Senaste uppdatering: 27/11/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.