Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Medling i familjemål

Medling kan vara särskilt effektivt i gränsöverskridande familjetvister och ärenden där en av föräldrarna har fört bort barnet. Begreppet familjefrågor täcker många olika tvister, från rent privata ärenden till ärenden som involverar myndigheterna.

Vad är gränsöverskridande medling i familjemål?

Gränsöverskridande medling i familjemål är ett förfarande som genomförs av en (eller flera) opartiska kvalificerade utomstående person (medlare). Medlaren har inga beslutsbefogenheter, men hjälper parterna att återuppta kommunikationen och lösa problemet själva.

Den överenskommelse som nås är en skräddarsydd lösning av parternas tvist, som garanterar att de beslut som parterna fattar som föräldrar är till barnets bästa om ett barn berörs.

Familjeärenden rör föräldraansvar och umgängesrätt, bortförande av barn, skyddsåtgärder för barn, underhåll av barn eller en f.d. sambo och andra följder av en skilsmässa eller separation.

Parterna uppmuntras att ta ansvar för beslut om familjen och först försöka lösa tvister utanför rättssystemet.

Medling kan därför skapa en konstruktiv atmosfär för diskussioner och leda till rättvisa uppgörelser mellan föräldrarna där hänsyn även tas till barnets bästa.

På följande sidor hittar du mer information om

- Viktiga principer och skeden i medlingen

- Särskilda aspekter av gränsöverskridande medling

- Kostnader för gränsöverskridande medling

- Rättsligt sammanhang för gränsöverskridande medling

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Hur fungerar det?

Som part kan man ansöka om medling i alla medlemsstater. I vissa medlemsstater kan domaren uppmana parterna i en tvist att försöka med medling.

Om alla parter samtycker till medling bestämmer den valda medlaren en tidplan för medlingen. Hur medlaren väljs beror på vad som gäller i det berörda landet – information om det finns på varje lands sida här till höger.

Juridiska ombud kan spela en viktig roll genom att lämna den juridiska information som behövs för att parterna ska kunna fatta ett välgrundat beslut.

Medlade överenskommelser kan få rättsverkan om parterna begär detta. Detta kan t.ex. ske genom godkännande av domstol eller attest från en notarie.

Det juridiska ombudet kan granska den frammedlade överenskommelsen för att försäkra sig om att den har rättsverkan i alla berörda rättssystem.

Varför bör ni prova medling?

 • Ni har möjlighet att ha kontroll på lösningen av tvisten.
 • Medling är en användarvänlig miljö där parterna bestämmer.
 • Medling ger er möjlighet att revidera och anpassa omfattningen av tvisten.
 • Det är ni som fattar besluten och ingår överenskommelsen, men ni är inte tvungna att nå en överenskommelse.
 • Genom att prova medling ger ni inte upp rätten att gå till domstol med ärendet.
 • Medling är en situation som alla parter i tvisten vinner på.
 • Medlaren är en opartisk och utbildad medhjälpare som kan hjälpa er att reda ut saken själva.
 • Medling är relativt billigt jämfört med en rättegång.
 • Medling går förhållandevis snabbt. Den kan enkelt planeras så att den passar båda parter och kan ske på många olika platser.
 • Medling möjliggör flexibla (skräddarsydda) lösningar och bidrar till att bevara eller bygga upp konstruktiva framtida förhållanden och kontakter mellan parterna.
 • Ni kan få stöd och råd av ett juridiskt ombud under medlingen.
 • Medling kan minska framtida rättstvister.

Via den här länken kommer man till sidan Hitta en medlare.

Gränser för medling

Om det finns tecken på att en tvist inte passar för medling eller om en av parterna (eller båda) inte är villig att försöka sig på medling måste de rättsliga myndigheterna ta över. När man kontrollerar om ett ärende lämpar sig för medling är det särskilt viktigt att fastställa eventuella risker, som våld i hemmet och utsträckningen av sådant våld, narkotika- eller alkoholmissbruk, barnmisshandel osv. Beslutet om ett ärende är lämpat för medling måste fattas individuellt och enligt de normer som tillämpas av medlaren eller medlingsorganisationen.

Senaste uppdatering: 11/05/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.