Връчване на документи

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Налични начини за получаване:

  • по пощата,
  • чрез други услуги по доставки (напр. чрез експресни куриерски услуги),
  • по електронна поща,
  • по факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Формулярът може да бъде попълнен на немски или на английски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Централният орган е Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Тел.: (43-1) 52152-2141

Факс: (43-1) 52152-2829

Ел. поща:team.z@bmj.gv.at

Езици: немски и английски.

Член 4 - Предаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Освен на немски език формулярът на молбата (формуляр-образецът в приложение I) може да бъде попълнен и на английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Доколкото ни е известно, австрийското законодателство понастоящем не предвижда документи като посочените в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Освен на немски език формулярът на удостоверението (формуляр-образецът в приложение I) може да бъде попълнен и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Не се прилагат фиксирани такси.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Австрия не се противопоставя на връчването по член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Връчването на съдебни документи пряко чрез съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица на приемащата държава членка не се допуска от австрийското право.

Член 19 - Неявяване на ответник

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Без да се засяга разпоредбите на параграф 1, австрийските съдилища могат да постановяват решения по спорове, ако са изпълнени условията на параграф 2.

Република Австрия не предвижда срок по смисъла на член 19, параграф 4, последна алинея за подаване на молба за възстановяване насрока за обжалване.

Последна актуализация: 17/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.