Връчване на документи

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Тези органи могат да получават документи по следните начини: обикновена поща, телефон, факс или електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Езици, които могат да бъдат използвани за попълване на формуляра-образец: френски, нидерландски, немски и английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Националната камара на съдебните изпълнители (Chambre nationale des huissiers de justice).

Chambre Nationale des Huissiers de Justice

Avenue Henri Jaspar 93

B-1060 Brussels

Тел.: (32-2) 538 00 92

Факс: (32-2) 539 41 11

Ел. поща: info@nkgb-cnhb.be

Информация може да се комуникира по пощата, по факс, по електронната поща или по телефона.

Езикови познания: френски, нидерландски, немски и английски език.

Член 4 - Предаване на документи

Исковият формуляр (формуляр-образец) се приема и английски език освен на френски, нидерландски и немски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Белгия прилага система с двойни дати за определяне на момента на връчването. Датата, която трябва да се вземе предвид като момент на връчването, се различава в зависимост от това дали става въпрос за адресата на акта или за изпращача на акта.

Съгласно член 53bis от белгийския Съдебен кодекс по отношение на адресата, и освен ако в закона не е предвидено друго, сроковете, които започват да текат от момента на връчването на хартиен носител, се изчисляват по следния начин:

1° когато връчването се извършва със съдебно препоръчано писмо или с препоръчано писмо с обратна разписка, от първия ден, следващ деня, в който писмото е представено в дома на получателя, или, когато е приложимо, в мястото на неговото пребиваване или местоживеене;

2° когато връчването е осъществено посредством препоръчана поща или обикновено писмо, от третия работен ден, следващ деня, в който писмото е било предадено на пощенските служби, освен ако адресата не докаже нещо друго.

По отношение на изпращача за дата на връчване се счита датата на изпращане (или датата на подаване по пощата или в деловодството на съда).

По този начин, ако страна по дадено дело, което е загубила на първа инстанция, иска да обжалва, тя следва да има възможност да го направи, без да изчаква приключването на формалностите по връчването на съдебното решение.

Също така, ако дадено лице желае да прекъсне давността, то трябва да връчи документ за прекъсване на давността (извънсъдебен документ).

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Белгия приема, освен на френски, немски и нидерландски език, формулярът да бъде попълнен и на английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Разходите за връчване чрез съдебен изпълнител съответстват на еднократна такса от 165 EUR (включваща белгийско ДДС), която се заплаща от заявителя за всеки връчен акт, предназначен за физическо или юридическо лице. Съдебният изпълнител преди всяко свое действие може да поиска предварително тази сума или част от нея. Ако върху разноските за връчване се прилага ДДС на държавата по произход по силата на европейското законодателство относно общата система на данъка върху добавената стойност, съдебният изпълнител връща евентуално недължимо платени суми. Това плащане се извършва пряко в Белгия чрез банка или финансова институция, одобрени в държавата на заявителя; банковите разноски са за сметка на платеца.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Белгия се противопоставя на използването на нейна територия на възможността, предвидена от член 13, параграф 1.

Член 15 - Пряко връчване

Белгия не се противопоставя на възможността за пряко връчване, предвидена в член 15.

Член 19 - Неявяване на ответник

Съдиите в Белгия могат, без да се засягат разпоредбите на параграф 1, да определят дали условията, предвидени в параграф 2, са изпълнени.

Молбата за възстановяване на срок, предвидена в параграф 4, се подава в срок от една година, считано от постановяване на решението.

Последна актуализация: 01/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.