Връчване на документи

България

Съдържание, предоставено от
България

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващ орган при връчване в чужбина на съдебни съобщения и призовки е съдът, пред който делото е висящо.

Предаващ орган при връчване в чужбина на извънсъдебни документи е районният съд по настоящия или постоянния адрес на лицето, поискало връчването, или по неговото седалище, а за нотариално заверени документи - и районният съд, в чийто район действа нотариусът.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващ орган при връчване в Република България е районният съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Районните съдилища приемат молби за връчване и приложените към тях документи, подлежащи на връчване, получени по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Районните съдилища приемат освен формуляри-образци, попълнени на български език, така и на английски и френски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”

Тел: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Факс: +3592 9809223

Е-mail: civil@justice.government.bg

ул. „Славянска” 1

п. к. 1040, София

Член 4 - Предаване на документи

Формулярът-образец на молбата за предаване на документи може да бъде попълнен освен на български и на английски или френски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В българското законодателство няма предвиден определен срок за връчването на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Република България приема възможността за попълване на удостоверението за връчване и копие от връчения документ, освен на български език, и на един от следните езици: английски или френски.

Член 11 - Разноски по връчването

Българското законодателство не предвижда такса за връчването на документи по общия ред. При използването на специален начин на връчване се заплаща такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

В съответствие с чл.13, пар.2, Република България заявява, че допуска връчването по чл. 13, пар. 1, което трябва да се извърши в Република България, само когато адресатът е гражданин на държавата членка, в която е издаден документът. (чл. 608 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 15 - Пряко връчване

В българското законодателство не е допустимо пряко връчване по реда на чл. 15. (чл. 613 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 19 - Неявяване на ответник

Република България декларира, че няма да се възползва от възможността, предоставена по чл.19, пар. 2.

Молбата по чл. 19, пар. 4 може да бъде подадена в едногодишен срок от постановяване на решението от съда.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Република България не изпълнява и няма сключени споразумения, съвместими с регламента, за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи.

Последна актуализация: 13/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.