Връчване на документи

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 1

Компетентните предаващи органи в Хърватия за връчване на документи в чужбина са:

- за съдебни документи — съдът, който е задължен да извърши връчването;

- за извънсъдебни документи — районният съд (općinski sud), в чийто район е местоживеенето, обичайното местопребиваване или седалището на лицето, на което трябва да бъде връчен документът;

- за документи, заверени или издадени от нотариус — районният съд, в чийто район е установен нотариусът.

Предаващите органи са: районните съдилища, жупанските (окръжни) съдилища (županijski sudovi), търговските съдилища (trgovački sudovi), Висшият търговски съд (Visoki trgovački sud) и Върховният съд (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Възможно е председателят на Върховния съд да оправомощи само едно или само няколко районни съдилища в района на едно или повече жупански (окръжни) съдилища, които да извършват дейностите по връчване.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 2

Получаващият орган за връчване в Република Хърватия е:

- районният съд, в чийто район трябва да бъдат връчени документите, както е посочено в базата данни за съдилищата.

Възможно е председателят на Върховния съд да оправомощи само едно или само няколко районни съдилища в района на едно или повече жупански (окръжни) съдилища, които да извършват дейностите по връчване.

Районните съдилища и тяхната териториална компетентност (местна подсъдност) са посочени в базата данни за съдилищата.

В базата данни за съдилищата е предоставен списък на селищата, подредени по азбучен ред, заедно с пощенските им кодове.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

- Член 2, параграф 4, буква в)

В Република Хърватия документите могат да бъдат получавани по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 2, параграф 4, буква г)

Хърватия приема формуляр-образците, попълнени на хърватски език.

Член 3 - Централен орган

Централен орган, отговарящ за: а) предоставяне на информация на предаващите органи; б) търсене на решения на всички проблеми, които може да възникнат в процеса на предаване на документите за връчване; в) изпращане в изключителни случаи, по искане на предаващия орган, на молба за връчване на компетентния получаващ орган:

Министерство на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
тел. +385 1 371 40 00
факс +385 1 371 45 07
уебсайт: http://www.mprh.hr

Член 4 - Предаване на документи

Хърватия приема формуляр-образците, попълнени на хърватски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно хърватското право няма максимален срок, в рамките на който трябва да бъдат връчени документите.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Хърватия приема удостоверения за връчване на хърватски език.

Член 11 - Разноски по връчването

В Република Хърватия няма единна такса, която да покрива разноските по връчването.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

а) Република Хърватия не се противопоставя на връчването на документи от служители на дипломатически или консулски представителства съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 1;

б) Република Хърватия се противопоставя на връчването на документи от съдилищата на държави членки на страна, намираща се в Хърватия, освен когато документите се връчват на граждани на държавата членка, в която са били издадени (член 13, параграф 2).

Член 15 - Пряко връчване

Хърватското право не допуска пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

а) Хърватските съдилища могат да постановяват решения, ако са изпълнени условията, предвидени в член 19, параграф 2.

б) Молба за възстановяване на срок няма да бъде допусната, ако е подадена повече от една година след приемане на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумение или договореност, по което държавите членки са страна в съответствие с условията, определени в член 20, параграф 2 от Регламента, е:

- Споразумението между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г. за правна помощ по граждански и наказателни дела.

Последна актуализация: 30/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.