Връчване на документи

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Член 2, параграф 1

Компетентните предаващи органи в Хърватия за връчване на документи в чужбина са:

- за съдебни документи — съдът, който е задължен да извърши връчването;

- за извънсъдебни документи — районният съд (općinski sud), в чийто район е местоживеенето, обичайното местопребиваване или седалището на лицето, на което трябва да бъде връчен документът;

- за документи, заверени или издадени от нотариус — районният съд, в чийто район е установен нотариусът.

Предаващите органи са: районните съдилища, жупанските (окръжни) съдилища (županijski sudovi), търговските съдилища (trgovački sudovi), Висшият търговски съд (Visoki trgovački sud) и Върховният съд (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Възможно е председателят на Върховния съд да оправомощи само едно или само няколко районни съдилища в района на едно или повече жупански (окръжни) съдилища, които да извършват дейностите по връчване.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 2

Получаващият орган за връчване в Република Хърватия е:

- районният съд, в чийто район трябва да бъдат връчени документите, както е посочено в базата данни за съдилищата.

Възможно е председателят на Върховния съд да оправомощи само едно или само няколко районни съдилища в района на едно или повече жупански (окръжни) съдилища, които да извършват дейностите по връчване.

Районните съдилища и тяхната териториална компетентност (местна подсъдност) са посочени в базата данни за съдилищата.

В базата данни за съдилищата е предоставен списък на селищата, подредени по азбучен ред, заедно с пощенските им кодове.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

- Член 2, параграф 4, буква в)

В Република Хърватия документите могат да бъдат получавани по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Член 2, параграф 4, буква г)

Хърватия приема формуляр-образците, попълнени на хърватски език.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Централен орган, отговарящ за: а) предоставяне на информация на предаващите органи; б) търсене на решения на всички проблеми, които може да възникнат в процеса на предаване на документите за връчване; в) изпращане в изключителни случаи, по искане на предаващия орган, на молба за връчване на компетентния получаващ орган:

Министерство на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
тел. +385 1 371 40 00
факс +385 1 371 45 07
уебсайт: http://www.mprh.hr

Член 4 - Предаване на документи

Хърватия приема формуляр-образците, попълнени на хърватски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно хърватското право няма максимален срок, в рамките на който трябва да бъдат връчени документите.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Хърватия приема удостоверения за връчване на хърватски език.

Член 11 - Разноски по връчването

В Република Хърватия няма единна такса, която да покрива разноските по връчването.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

а) Република Хърватия не се противопоставя на връчването на документи от служители на дипломатически или консулски представителства съгласно условията, предвидени в член 13, параграф 1;

б) Република Хърватия се противопоставя на връчването на документи от съдилищата на държави членки на страна, намираща се в Хърватия, освен когато документите се връчват на граждани на държавата членка, в която са били издадени (член 13, параграф 2).

Член 15 - Пряко връчване

Хърватското право не допуска пряко връчване.

Член 19 - Неявяване на ответник

а) Хърватските съдилища могат да постановяват решения, ако са изпълнени условията, предвидени в член 19, параграф 2.

б) Молба за възстановяване на срок няма да бъде допусната, ако е подадена повече от една година след приемане на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумение или договореност, по което държавите членки са страна в съответствие с условията, определени в член 20, параграф 2 от Регламента, е:

- Споразумението между Република Хърватия и Република Словения от 7 февруари 1994 г. за правна помощ по граждански и наказателни дела.

Последна актуализация: 06/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.