Връчване на документи

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Поща, факс, електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Гръцки и английски език.

Член 3 - Централен орган

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 4 - Предаване на документи

За целите на националната процедура по връчване предаващият орган следва да подаде формуляра в приложение I в два екземпляра, означени с „ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ“ („ЗА ВРЪЧВАНЕ“) и „ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ“ („ЗА ВРЪЩАНЕ“).

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В кипърското законодателство не се предвижда определен срок, в който документите трябва да бъдат връчени.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

21,00 EUR за всеки документ.

Плащането на таксата следва да се извърши чрез банков превод по следната банкова сметка на Министерството на правосъдието и обществения ред:

Сметка: 6001017 — Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift код: CΒCΥCΥ2Ν

Всички молби за връчване на документи трябва да се подават по гореописания начин. Ако молбите не са придружени от плащане на таксата и съответния банков документ за извършено плащане, те се връщат и по тях не се предприемат действия.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Няма противопоставяне на такова връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Прякото връчване се допуска от кипърското законодателство.

Член 19 - Неявяване на ответник

По искане на заявителите съдът може да постанови решение по собствена преценка, ако са изпълнени всички предвидени в този член условия.

Молбите за възстановяване на срока трябва да бъдат подавани в срок от една година, но също така в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 04/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.