Връчване на документи

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Внимание! От 1 юли 2022 г. Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета е заменен с Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета.

Уведомленията, направени съгласно новия Регламент, могат да бъдат намерени тук!


Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Съдилища, съдебни изпълнители, прокуратури

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Възможни начини за получаване:

  • чрез лицензиран пощенски доставчик,
  • по факс,
  • или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на чешки, словашки или английски език.

Член 3 - Централен орган

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 4 - Предаване на документи

Освен на чешки език, Чешката република приема стандартният формуляр да бъде попълнен на словашки или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В Чешката република не са предвидени такива срокове за връчване на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на чешки език, Чешката република приема удостоверения за връчване, изготвени на словашки или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

За връчването в Чешката република не се събират такси.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Чешката република заявява, че не е против такова връчване на нейна територия.

Член 15 - Пряко връчване

Чешката република заявява, че чешкото законодателство не допуска такова връчване на нейна територия.

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 19, параграф 2

При спазване на условията на член 19, параграф 1 съдилищата в Чешката република могат да постановят решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички условия на член 19, параграф 2.

Член 19, параграф 4

В Чешката република не е определен такъв срок.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

На Комисията ще бъдат изпратени текстове на следните споразумения:

  • Договор между Чехословашката социалистическа република и Полската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношенията по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан във Варшава на 21 декември 1987 г., в сила между Чешката република и Полша (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem),
  • Договор между Чехословашката социалистическа република и Унгарската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношенията по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан в Братислава на 28 март 1989 г., в сила между Чешката република и Унгария (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem),
  • Договор между Чешката република и Словашката република за правна помощ, предоставяна от съдебни органи и за уреждане на някои правоотношения по граждански и наказателни дела, подписан в Прага на 29 октомври 1992 г. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992),
  • Договор между Чешката република и Федерална република Германия за допълнително улесняване на предоставянето на правна помощ въз основа на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданския процес, Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Последна актуализация: 18/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.