Връчване на документи

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чешка република

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Съдилища, съдебни изпълнители, прокуратури

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Възможни начини за получаване:

  • чрез лицензиран пощенски доставчик,
  • по факс,
  • или по електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Формулярът може да бъде попълнен на чешки, словашки или английски език.

Член 3 - Централен орган

Министерство на правосъдието, Дирекция по международна дейност (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Телефон: +420-221-997-111

Факс: +420-224-919-927

Ел. поща: posta@msp.justice.cz

Член 4 - Предаване на документи

Освен на чешки език, Чешката република приема стандартният формуляр да бъде попълнен на словашки или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В Чешката република не са предвидени такива срокове за връчване на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на чешки език, Чешката република приема удостоверения за връчване, изготвени на словашки или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

За връчването в Чешката република не се събират такси.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Чешката република заявява, че не е против такова връчване на нейна територия.

Член 15 - Пряко връчване

Чешката република заявява, че чешкото законодателство не допуска такова връчване на нейна територия.

Член 19 - Неявяване на ответник

Член 19, параграф 2

При спазване на условията на член 19, параграф 1 съдилищата в Чешката република могат да постановят решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са изпълнени всички условия на член 19, параграф 2.

Член 19, параграф 4

В Чешката република не е определен такъв срок.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

На Комисията ще бъдат изпратени текстове на следните споразумения:

  • Договор между Чехословашката социалистическа република и Полската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношенията по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан във Варшава на 21 декември 1987 г., в сила между Чешката република и Полша (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem),
  • Договор между Чехословашката социалистическа република и Унгарската народна република за правна помощ и уреждане на правоотношенията по граждански, семейни, трудови и наказателни дела, подписан в Братислава на 28 март 1989 г., в сила между Чешката република и Унгария (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem),
  • Договор между Чешката република и Словашката република за правна помощ, предоставяна от съдебни органи и за уреждане на някои правоотношения по граждански и наказателни дела, подписан в Прага на 29 октомври 1992 г. (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992),
  • Договор между Чешката република и Федерална република Германия за допълнително улесняване на предоставянето на правна помощ въз основа на Хагската конвенция от 1 март 1954 г. относно гражданския процес, Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Последна актуализация: 07/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.